Língmù hé cozyP shuo: Xiànzài ni keyi zhidào kendìng shì xiuxián cúnzài de quánbù meihao de qínggan hé gao pín LOVES - jiù xiàng ni - wèishéme ta, qing bùyào cuòguò! Baohù huánjìng! Qinwen xié ràng kongqì shì bùshì fenhóng sè de! Xièxiè! - Ni zhidào, ni shì zuì bàng de! Bù guanxin nàgè kelián de liang lún che hé shìjiè ròu lèi shìchang de qíta shangpin! Suoyou zuì shìhé ni de yiqiè, ta de xinzàng hao, qin'ài de!
43. Kein (unreines) Entertainment
Xin! Hongdòng! Wenxin de mei rì xinwén!

點擊這裡

OK. Wenn dir irgendwas hier etwas richtig Gutes bringt, bewegst du deinen verf* Ars** in deine verp*Küche und bereitest eine leckere Mahlzeit zu.... Und eines noch. Ein persönliches, sozusagen xcozyP-Anliegenx: Wenn ihr die Mittel nicht habt, jemand essen zu geben und/oder euch nicht traut, es euch zu komisch vorkommt und so weiter und so fortx, dann macht bitte folgendes: 111. Die Erleuchtung macht nicht unverwundbar.  CLICK 4 TIME - CLICK 4 TIME - CLICK 4 TIME - CLICK 4 TIME - CLICK 4 TIME - CLICK 4 TIME - C und/oder Kollektiv-] Wesen 1.1. Die Sonne gibt magische Geschenke. Wenn Du nur ein bisschen erleuchtet, oder auch nur bereit bist, wird sie Dir einen von zwei Wünschen erfüllen. Wesens auf seine einmalig-ureigene,
Click here for NEW HOT ENERGYPICS !
Wenn du deine Erleuchtung bewusst lebst, musst du nicht nur bereit sein, sondern es geschehen lassen, dass A L L E S sich VOLLKOMMEN verändert; auch und vor allem das, was du gewesen zu sein dachtest und gewohnt warst! ? Es bleibt nichts von deinen Illusionen des Unglücks! Suzuki & La Madre
96. The Butterfly Nebula NGC 6302 ? die Variationen: Schmetterling, der aus dem Vergehens eines Sternes entsteht ? eine gewaltige galaktische Blähung, die sich farbenreich entlädt ? Schmetterlingsflügel oder Arschbacken? 1.135. Du denkst nie gut genug von Dir! 1. Sei ' wild entschlossen, dich zu amüsieren und genieße es jetzt schon, in der Vorschau, wie es noch viel-viel besser kommt!
1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung Erbetenen gestern. 1.1. Die Sonne gibt magische Geschenke. Wenn Du nur ein bisschen erleuchtet, oder auch nur bereit bist, wird sie Dir einen von zwei Wünschen erfüllen. 1.Mitteilsame Cornflakes raten: 108.Wer nicht in absoluter Vorfreude lebt, befindet sich im (tödlichen) Irrtum.
Click here for NEW HOT ENERGYPICS !
1. Wenn du deine Ruhe von dir selbst willst, ist das ein guter Anfang. TKG/JJ
Click here for NEW HOT ENERGYPICS !
1.1. Die Sonne gibt magische Geschenke. Wenn Du nur ein bisschen erleuchtet, oder auch nur bereit bist, wird sie Dir einen von zwei Wünschen erfüllen. 1.135. Du denkst nie gut genug von Dir! Du brauchst dich [des Grades]deiner Erleuchtung niemals zu schämen!
1.135. Du denkst nie gut genug von Dir!
OnlyWhiteandGoldandJewels
Suzuki und cozyP sagen: Ihr wisst,ihr seid die Größten!Lasst euch nichts anderes verkaufen von den armseligen versifften schmierigen Geschäftemachern!
1.135. Du denkst nie gut genug von Dir! 1.135. Du denkst nie gut genug von Dir! 1.135. Du denkst nie gut genug von Dir!
da ihr Fehlen die erhabene Vollkommenheit
1.Mitteilsame Cornflakes raten: 108.Wer nicht in absoluter Vorfreude lebt, befindet sich im (tödlichen) Irrtum. Du kannst mit jedem Wesen [gleich ob lebendig oder „tot“ oder real oder erfunden {jederzeit} 1. Wenn du deine Ruhe von dir selbst willst, ist das ein guter Anfang.
NEW UPDATE - GUTE NEUIGKEITEN - NEW UPDATE - GUTE NEUIGKEITEN
NEW UPDATE - GUTE NEUIGKEITEN - NEW UPDATE - GUTE NEUIGKEITEN
NEW UPDATE - GUTE NEUIGKEITEN - NEW UPDATE - GUTE NEUIGKEITEN
每个[个人和集体]性使得[在每一刻]任何[个人或集体]大自然在他独特的,自己的,独特的,独特的方式对所有可能的经验,并扩展他们如此循环往复。

每个[个人和集体]自然是一个独特的,鲜明的,独特的,无与伦比的,不可替代的核心身份(我TKG - JJ)和无穷多个身份的痕迹。

每一个独特的,无与伦比的,不可替代的核心身份(我TKG - JJ)是所有其他[个人和集体]自然一丝的身份。

每个[个人和集体]自然[中每一刻]通过他的意识,通过动画和通用的光,它(总/永远/长期)流经的形式一个新的,有创意,自信,智慧和独特的生活造成的。

Měi gè [gèrén hé jítǐ] xìng shǐdé [zài měi yīkè] rènhé [gèrén huò jítǐ] dà zìrán zài tā dútè de, zìjǐ de, dútè de, dútè de fāngshì duì suǒyǒu kěnéng de jīngyàn, bìng kuòzhǎn tāmen rúcǐ xúnhuán wǎngfù.

Měi gè [gèrén hé jítǐ] zìrán shì yīgè dútè de, xiānmíng de, dútè de, wúyǔlúnbǐ de, bùkě tìdài de héxīn shēnfèn (wǒ TKG - JJ) hé wúqióng duō gè shēnfèn de hénjī.

Měi yīgè dútè de, wúyǔlúnbǐ de, bùkě tìdài de héxīn shēnfèn (wǒ TKG - JJ) shì suǒyǒu qítā [gèrén hé jítǐ] zìrán yīsī de shēnfèn.

Měi gè [gèrén hé jítǐ] zìrán [zhōng měi yīkè] tōngguò tā de yìshí, tōngguò dònghuà hé tōngyòng de guāng, tā (zǒng/yǒngyuǎn/chángqí) liú jīng de xíngshì yīgè xīn de, yǒu chuàngyì, zìxìn, zhìhuì hé dútè de shēnghuó zàochéng de.

Click here for NEW HOT ENERGYPICS ! Es ist äußerst anstrengend, Gott auszuprobieren
Click here for NEW HOT ENERGYPICS !
每个[个人和集体]性使得[在每一刻]任何[个人或集体]大自然在他独特的,自己的,独特的,独特的方式对所有可能的经验,并扩展他们如此循环往复。

每个[个人和集体]自然是一个独特的,鲜明的,独特的,无与伦比的,不可替代的核心身份(我TKG - JJ)和无穷多个身份的痕迹。

每一个独特的,无与伦比的,不可替代的核心身份(我TKG - JJ)是所有其他[个人和集体]自然一丝的身份。

每个[个人和集体]自然[中每一刻]通过他的意识,通过动画和通用的光,它(总/永远/长期)流经的形式一个新的,有创意,自信,智慧和独特的生活造成的。

Měi gè [gèrén hé jítǐ] xìng shǐdé [zài měi yīkè] rènhé [gèrén huò jítǐ] dà zìrán zài tā dútè de, zìjǐ de, dútè de, dútè de fāngshì duì suǒyǒu kěnéng de jīngyàn, bìng kuòzhǎn tāmen rúcǐ xúnhuán wǎngfù.

Měi gè [gèrén hé jítǐ] zìrán shì yīgè dútè de, xiānmíng de, dútè de, wúyǔlúnbǐ de, bùkě tìdài de héxīn shēnfèn (wǒ TKG - JJ) hé wúqióng duō gè shēnfèn de hénjī.

Měi yīgè dútè de, wúyǔlúnbǐ de, bùkě tìdài de héxīn shēnfèn (wǒ TKG - JJ) shì suǒyǒu qítā [gèrén hé jítǐ] zìrán yīsī de shēnfèn.

Měi gè [gèrén hé jítǐ] zìrán [zhōng měi yīkè] tōngguò tā de yìshí, tōngguò dònghuà hé tōngyòng de guāng, tā (zǒng/yǒngyuǎn/chángqí) liú jīng de xíngshì yīgè xīn de, yǒu chuàngyì, zìxìn, zhìhuì hé dútè de shēnghuó zàochéng de.

我们必须做出歌舞的开始!那你是,事实上,正是杜!开始了!香格里拉马德雷,铃木和cozyP 所以欢迎!这是被该网站。 Suǒyǐ huānyíng! Zhè shì bèi gāi wǎngzhàn.

我们非常努力地向我们启示的网站为你在你的母语,你自己的语言。我们的工作我们的方式由内而外的同心圆!与我们享受我们共同的启蒙传播的过程! - 而且很快回来,看到了进步!谢谢你,好心脏,亲爱的! Wǒmen fēicháng nǔlì dì xiàng wǒmen qǐshì de wǎngzhàn wèi nǐ zài nǐ de mǔyǔ, nǐ zìjǐ de yǔyán. Wǒmen de gōngzuò wǒmen de fāngshì yóu nèi ér wài de tóngxīn yuán! Yǔ wǒmen xiǎngshòu wǒmen gòngtóng de qǐméng chuánbò de guòchéng! - Érqiě hěn kuài huílái, kàn dàole jìnbù! Xièxiè nǐ, hǎo xīnzàng, qīn'ài de!

Nothing comes off; just everything disappears; all comes back. Three 3 per thousand three cosmic wisdom. Rien ne se détache; juste tout disparaît; tout revient. Trois mille trois 3 pour la sagesse cosmique. Nada sale; simplemente todo desaparece; todo vuelve. Tres 3 por mil tres sabiduría cósmica. Nichts kommt weg; verschwindet nur alles; kommt alles wieder. Drei 3 drei Promille Kosmischer Weisheit. Rien ne se détache; juste tout disparaît; tout revient. Trois mille trois 3 pour la sagesse cosmique. Nada sale; simplemente todo desaparece; todo vuelve. Tres 3 por mil tres sabiduría cósmica. 何も外れません。ちょうどすべてが消える。すべてが戻ってくる。三千あたり33宇宙の知恵。 沒有脫落;只是一切都消失了;一切都回來了。三個千分之33宇宙的智慧。 لا شيء يأتي قبالة؛ فقط كل شيء يختفي. كل ذلك يأتي إلى الخلف. ثلاثة آلاف وثلاث 3 في الحكمة الكونية. 何も外れません。ちょうどすべてが消える。すべてが戻ってくる。三千あたり33宇宙の知恵。 Nani mo hazuremasen. Chōdo subete ga kieru. Subete ga modotte kuru. Michi-atari 3 3 uchū no chie. 沒有脫落;只是一切都消失了;一切都回來了。三個千分之33宇宙的智慧。 Méiyǒu tuōluò; zhǐshì yīqiè dōu xiāoshīle; yīqiè dōu huíláile. Sān gè qiān fēn zhī 3 3 yǔzhòu de zhìhuì.

使用前,请仔细阅读本! Shǐyòng qián, qǐng zǐxì yuèdú běn!

在这里,你会发现在你自己的语言更多详细信息!点击这里!

全部[但不是在这里,因为没有在这里和那里没有{,而不是现在还是昨天或明天,因为没有太}]是。因此,一切都可以有,例如开始时,一个漂亮的男人有一天早上在他的床脚边站着,看到了完美。这组也有必要保留一切统一的完善,否则再完美的不完善会枯竭的耻辱,把尘土。由于所有的可能性[并考虑到每个人都有履行他的承诺,所有的事实],让,让,它是麦角忌[不让{解禁有hadideldulidal(及任何该义务及本布/ E /的承诺的一部分/祝福,奇妙美丽的,语言的小尺寸结构允许它)}]发布这个网站,为我(以后我多次回到拍摄)自信道歉,怀疑/希望,尤其是知道了[不管它的每个也可能是]可能做出正确的参观者和美好的一天,不管..Quánbù [dàn bùshì zài zhèlǐ, yīnwèi méiyǒu zài zhèlǐ hé nàlǐ méiyǒu { , ér bùshì xiànzài háishì zuótiān huò míngtiān, yīnwèi méiyǒu tài}] shì. Yīncǐ, yīqiè dōu kěyǐ yǒu, lìrú kāishǐ shí, yīgè piàoliang de nánrén yǒu yītiān zǎoshang zài tā de chuáng jiǎo biān zhànzhe, kàn dàole wánměi. Zhè zǔ yěyǒu bìyào bǎoliú yīqiè tǒngyī de wánshàn, fǒuzé zài wánměi de bù wánshàn huì kūjié de chǐrǔ, bǎ chéntǔ. Yóuyú suǒyǒu de kěnéng xìng [bìng kǎolǜ dào měi gèrén dōu yǒu lǚxíng tā de chéngnuò, suǒyǒu de shìshí], ràng, ràng, tā shì màijiǎo jì [bù ràng {jiějìn yǒu hadideldulidal (jí rènhé gāi yìwù jí běn bù/ E/de chéngnuò de yībùfèn/zhùfú, qímiào měilì de, yǔyán de xiǎo chǐcùn jiégòu yǔnxǔ tā) }] fābù zhège wǎngzhàn, wèi wǒ (yǐhòu wǒ duō cìhuí dào pāishè) zìxìn dàoqiàn, huáiyí/xīwàng, yóuqí shì zhīdàole [bùguǎn tā de měi gè yě kěnéng shì] kěnéng zuò chū zhèngquè de cānguān zhě hé měihǎo de yītiān, bùguǎn..

有在本网站和逻辑没有指导要找你完全免费在这些和其他10,00010,000次像素,有些规模较小的网站在这里和那里也是存在的。这是因为更多[后]帮助是不是我的协议的一部分,因此,我慷慨地放弃它,宁愿多花我的时间用的东西,使得它甚至比这更多的乐趣。看“自己,你怎么相处,好不好?

如果你想开悟,你就在这里。你不需要一本书,而不是一个大师,船长或其他任何可能花费金钱和时间,或以其他方式烦人。这一切都在这里。免费。我想你唯一的一个。

有了您的反馈,您可以 - 你知道什么 - 做,或者如到wershoerenwill@andromedaweitweg.com或其他,发送给你值得信赖的不存在,如果它是绝对无法避免的,你知道是不是真的与你的时候,什么都没有好。

所以,让我们开始吧。这里的材料是非常安全的,总之,和, - 这增加加剧 - 即使有没有安排一个确定/未确定的方式,有时,与不断变化的场合,如自发放电卡生活的乐趣,但并不总是被低估的概率,甚至不勤换更新外,也反过来,可能是完全不同的,从事实,你的直觉会准确地引领你开悟的地方开始。这并不像在现实生活中,这里是真正的生活想通了?当然,这一切都无关摇钱树,传统宗教,或任何有组织的团体BLA-BLA-相信的人。没有俱乐部,没有团体,没有应酬,没有组织,什么也没买,等等,等等。我想你唯一的一个。

如果你现在无聊或者你不喜欢这里的东西,这是一个超级基地,你消失了。它为我节省流量,对你来说更方便。

如果你希望学习比什么都了解的背景下,我的消息来源,等等,这个网站还是手无寸铁aufdrängst您的光临,您是出于运气了。东西不在这里;只使用数据,您可以在这里找到。

但是......如果你这一切太神秘,你还需要一点额外的关注....只要尝试一次到这里,跟你带领的地方也有“便餐”从我们的按钮自动!Yǒu zài běn wǎngzhàn hé luójí méiyǒu zhǐdǎo yào zhǎo nǐ wánquán miǎnfèi zài zhèxiē hé qítā 10,000 10,000 cì xiàngsù, yǒuxiē guīmó jiào xiǎo de wǎngzhàn zài zhèlǐ hé nàlǐ yěshì cúnzài de. Zhè shì yīnwèi gèng duō [hòu] bāngzhù shì bùshì wǒ de xiéyì de yībùfèn, yīncǐ, wǒ kāngkǎi de fàngqì tā, nìngyuàn duō huā wǒ de shíjiān yòng de dōngxī, shǐdé tā shènzhì bǐ zhè gèng duō de lèqù. Kàn “zìjǐ, nǐ zěnme xiāngchǔ, hǎobù hǎo?

Rúguǒ nǐ xiǎng kāi wù, nǐ jiù zài zhèlǐ. Nǐ bù xūyào yī běn shū, ér bùshì yīgè dàshī, chuánzhǎng huò qítā rènhé kěnéng huāfèi jīnqián hé shíjiān, huò yǐ qítā fāngshì fánrén. Zhè yīqiè dōu zài zhèlǐ. Miǎnfèi. Wǒ xiǎng nǐ wéiyī de yīgè.

Yǒule nín de fǎnkuì, nín kěyǐ - nǐ zhīdào shénme - zuò, huòzhě rú dào wershoerenwill@andromedaweitweg.Com huò qítā, fāsòng gěi nǐ zhídé xìnlài de bù cúnzài, rúguǒ tā shì juéduì wúfǎ bìmiǎn de, nǐ zhīdào shì bùshì zhēn de yǔ nǐ de shíhòu, shénme dōu méiyǒu hǎo.

Suǒyǐ, ràng wǒmen kāishǐ ba. Zhèlǐ de cáiliào shì fēicháng ānquán de, zǒngzhī, hé, - zhè zēngjiā jiājù - jíshǐ yǒu méiyǒu ānpái yīgè quèdìng/wèi quèdìng de fāngshì, yǒushí, yǔ bùduàn biànhuà de chǎnghé, rú zìfā fàngdiàn kǎ shēnghuó de lèqù, dàn bìng bù zǒng shì bèi dīgū de gàilǜ, shènzhì bù qín huàn gēngxīn wài, yě fǎn guòlái, kěnéng shì wánquán bùtóng de, cóng shìshí, nǐ de zhíjué huì zhǔnquè de yǐnlǐng nǐ kāi wù dì dìfāng kāishǐ. Zhè bìng bù xiàng zài xiànshí shēnghuó zhōng, zhèlǐ shì zhēnzhèng de shēnghuó xiǎng tōngle? Dāngrán, zhè yīqiè dōu wúguān yáoqiánshù, chuántǒng zōngjiào, huò rènhé yǒu zǔzhī de tuántǐ BLA- BLA-xiāngxìn de rén. Méiyǒu jùlèbù, méiyǒu tuántǐ, méiyǒu yìngchóu, méiyǒu zǔzhī, shénme yě méi mǎi, děng děng, děng děng. Wǒ xiǎng nǐ wéiyī de yīgè.

Rúguǒ nǐ xiànzài wúliáo huòzhě nǐ bù xǐhuān zhèlǐ de dōngxī, zhè shì yīgè chāojí jīdì, nǐ xiāoshīle. Tā wèi wǒ jiéshěng liúliàng, duì nǐ lái shuō gèng fāngbiàn.

Rúguǒ nǐ xīwàng xuéxí bǐ shénme dōu liǎojiě de bèijǐng xià, wǒ de xiāoxī láiyuán, děng děng, zhège wǎngzhàn háishì shǒuwúcùntiě aufdrängst nín de guānglín, nín shì chū yú yùnqìle. Dōngxī bùzài zhèlǐ; zhǐ shǐyòng shùjù, nín kěyǐ zài zhèlǐ zhǎodào.

Dànshì...... Rúguǒ nǐ zhè yīqiè tài shénmì, nǐ hái xūyào yīdiǎn éwài de guānzhù.... Zhǐyào chángshì yīcì dào zhèlǐ, gēn nǐ dàilǐng dì dìfāng yěyǒu “biàncān” cóng wǒmen de ànniǔ zìdòng!

Suzuki & cozy auf twitter
Suzuki & cozy auf blogger.de
Owls - worshipers are unwanted here!

有很多不同的,蓝色的,但母亲只有蓝色闪耀在完成所有你能成为的承诺,将是。

铃木和舒适的说:你知道,你是最棒的!不关心那个可怜的,肮脏的,肮脏的奸商和世界肉类市场的其他商品!

一切重要的是无懈可击!准备好分享,并放弃与爱,爱,爱你快乐,你执政的,掌权,天上的他们的后裔,谁是诚实的! Çü很快,亲爱的善良的心! LOVE! Yǒu hěnduō bùtóng de, lán sè de, dàn mǔqīn zhǐyǒu lán sè shǎnyào zài wánchéng suǒyǒu nǐ néng chéngwéi de chéngnuò, jiāng shì.

Língmù hé shūshì de shuō: Nǐ zhīdào, nǐ shì zuì bàng de! Bù guānxīn nàgè kělián de, āng zāng de, āng zāng de jiānshāng hé shìjiè ròu lèi shìchǎng de qítā shāngpǐn!

Yīqiè zhòngyào de shì wúxièkějī! Zhǔnbèi hǎo fēnxiǎng, bìng fàngqì yǔ ài, ài, ài nǐ kuàilè, nǐ zhízhèng de, zhǎngquán, tiānshàng de tāmen de hòuyì, shuí shì chéngshí de! Ç ü hěn kuài, qīn'ài de shànliáng de xīn! LOVE!


Cada naturaleza [individual y colectivo] hace [en cada momento] todas las posibles experiencias de cualquier [individual o colectiva] la naturaleza en su forma única-muy propia manera,-única única y los extiende así ad infinitum.
Jedes [Einzel-und Kollektiv-] Wesen macht [ in jedem Augenblick ] alle möglichen Erfahrungen jedes möglichen [Einzel- oder Kollektiv-] Wesens auf seine einmalig-ureigene, unverwechselbar-einzigartige Art und Weise und erweitert diese damit ins Unendliche.
Cada [individual e coletivo] a natureza cria [em cada momento] uma vida nova, criativa, confiante, inteligente e única através de sua consciência, através da qual animar e formas de luz universal que (sempre / nunca / permanente) flui.
Ngamunye esiyingqayizivele, ongenakuqhathaniswa futhi Irreplaceable core kamazisi (I TKG - JJ) is a identity mkhondo for zonke ezinye nature [ngamunye nanjengeqembu].
Çdo [individuale dhe kolektive] natyra është një identitet unik, distinctively-unik, i pashoq dhe i pazëvendësueshëm core (I TKG - JJ) dhe pafundësisht shumë këngë të identitetit.
Çdo [individuale dhe kolektive] natyra krijon [në çdo moment] një jetë të re, krijuese, besim, inteligjente dhe unike nëpërmjet ndërgjegjes së tij, përmes të cilit të gjallë dhe forma e dritës universale se ai (gjithmonë / kurrë / përhershëm) rrjedh përmes.
1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern. 96. The Butterfly Nebula NGC 6302 ? die Variationen: Schmetterling, der aus dem Vergehens eines Sternes entsteht ? eine gewaltige galaktische Blähung, die sich farbenreich entlädt ? Schmetterlingsflügel oder Arschbacken?
每个[个人和集体]性使得[在每一刻]任何[个人或集体]自然在他独特的,自己的,独特的,独特的方式,所有可能的经验,并扩展他们如此循环往复。
Du brauchst Dich [des Grades]Deiner Erleuchtung niemals zu schämen.
每个[个人和集体]自然是一个独特的,鲜明的,独特的,无与伦比的,不可替代的核心身份(I TKG - JJ)和无穷多个身份的轨道。
Mein erstes Goldenes Bewußtsein dauerte (in hiesigen, {nicht sehr realistischen} Maßstäben) nicht einmal 6 Sekunden, aber es war das Beste, was ich je erlebte.
doodle your noodle
doodle your noodle

doodle your noodle

doodle your noodle

没有人会谈到我们!任何人都可以这么恶心,并准备作出或健康和快乐,因为他想要!铃木和cozyP

Méiyǒu rén huìtán dào wǒmen! Rènhé rén dōu kěyǐ zhème ěxīn, bìng zhǔnbèi zuòchū huò jiànkāng hé kuàilè, yīnwèi tā xiǎng yào! Língmù hé cozyP

你总是只看到背对你的羞辱和轻蔑的背部,它走了,正如你看到的;所产生的痛苦过去究竟是怎样!,说拉马德雷和铃木

Nǐ zǒng shì zhǐ kàn dào bèi duì nǐ de xiūrù hé qīngmiè de bèibù, tā zǒuliǎo, zhèngrú nǐ kàn dào de; suǒ chǎnshēng de tòngkǔ guòqù jiùjìng shì zěnyàng! , Shuō lā mǎdéléi hé língmù

不管如何被虐待,羞辱和沸腾,发泡,你的心脏,你的每一天,每一小时,每一分钟,甚至每一秒一个全新的,明亮的天蓝色和最高的灯光和辐射心脏,永远永远一遍,直到的时间及以后结束。这是我的承诺!香格里拉马德雷。

Bùguǎn rúhé bèi nüèdài, xiūrù hé fèiténg, fā pào, nǐ de xīnzàng, nǐ de měi yītiān, měi yī xiǎoshí, měi yī fēnzhōng, shènzhì měi yī miǎo yīgè quánxīn de, míngliàng de tiānlán sè hé zuìgāo de dēngguāng hé fúshè xīnzàng, yǒngyuǎn yǒngyuǎn yībiàn, zhídào de shíjiān jí yǐhòu jiéshù. Zhè shì wǒ de chéngnuò! Xiānggélǐlā mǎdéléi.

香格里拉马德雷说:你永远不会独行再次的地方!我一直陪着你!谢谢!铃木与父亲父亲和cozyP

Xiānggélǐlā mǎdéléi shuō: Nǐ yǒngyuǎn bù huì dúxíng zàicì dì dìfāng! Wǒ yīzhí péizhe nǐ! Xièxiè! Língmù yǔ fùqīn fùqīn hé cozyP

Chaque [individuelle et collective] nature fait [à tout moment] toutes les expériences possibles de toute [individuelle ou collective] nature dans sa manière unique, très propre chemin, unique unique et les étend ainsi à l'infini.

Chaque [individuelle et collective] la nature est une entité de base originale, une unique, incomparable et irremplaçable (je TKG - JJ) et une infinité de pistes d'identité.

Chaque noyau identitaire unique incomparable et irremplaçable (je TKG - JJ) est une identité de trace pour tous les autres la nature [individuelle et collective]. Chaque [individuelle et collective] nature crée [à tout moment] un nouveau, créatif, confiant, intelligent et unique vie à travers sa conscience, grâce à qui animent et les formes de la lumière universelle qu'il (toujours / jamais / permanent) traverse.Jedes [Einzel-und Kollektiv-] Wesen macht [ in jedem Augenblick ] alle möglichen Erfahrungen jedes möglichen [Einzel- oder Kollektiv-] Wesens auf seine einmalig-ureigene, unverwechselbar-einzigartige Art und Weise und erweitert diese damit ins Unendliche.

Jedes [Einzel-und Kollektiv-] Wesen ist eine einmalige, unverwechselbar-einzigartige, unvergleichliche und unersetzliche Kernidentität (Ich TKG - JJ ) und unendlich viele Identitätsspuren.

Jede einzigartige, unvergleichliche und unersetzliche Kernidentität (Ich TKG - JJ ) ist für alle anderen [Einzel-und Kollektiv-] Wesen eine Identitätsspur.

Jedes [Einzel-und Kollektiv-] Wesen erschafft [ in jedem Augenblick ] neues, schöpferisches, bewusstes, intelligentes und einzigartiges Leben durch sein Bewusstsein, durch das Beseelen und Formen des universellen Lichtes, das es (immer/ständig/permanent) durchfließt.


كل [الفردية والجماعية] طبيعة يجعل [في كل لحظة] كل الخبرات الممكنة من أي [الفردي أو الجماعي] في كتابه طبيعة فريدة جدا، خاصة الطريقة، فريدة من نوعها، فريدة من نوعها ويمتد لهم حتى ما لا نهاية.

كل [الفردية والجماعية] الطبيعة هو الهوية الأساسية فريدة، مميزة فريدة من نوعها، لا تضاهى والتي لا يمكن تعويضها (I TKG - JJ) وعدد لانهائي من مسارات الهوية.

كل الهوية الأساسية فريدة من نوعها، لا تضاهى والتي لا يمكن تعويضها (I TKG - JJ) هي هوية أثر للجميع طبيعة أخرى [الفردية والجماعية]. كل [الفردية والجماعية] طبيعة يخلق [في كل لحظة] حياة جديدة وخلاقة، واثقة، ذكية وفريدة من نوعها من خلال وعيه، من خلالها تحريك وأشكال الضوء العالمي أنه (دائما / أبدا / دائم) يتدفق عبر.每个[个人和集体]性使得[在每一刻]任何[个人或集体]自然在他独特的,自己的,独特的,独特的方式,所有可能的经验,并扩展他们如此循环往复。

每个[个人和集体]自然是一个独特的,鲜明的,独特的,无与伦比的,不可替代的核心身份(I TKG - JJ)和无穷多个身份的轨道。

每一个独特的,无与伦比的,不可替代的核心身份(I TKG - JJ)是所有其他[个人和集体]自然一丝的身份。每个[个人和集体]自然[中每一刻]通过他的意识,通过动画和通用的光,它(总/永远/永久)流经形成一个新的,有创意,自信,智慧和独特的生活造成的。

Měi gè [gèrén hé jítǐ] xìng shǐdé [zài měi yīkè] rènhé [gèrén huò jítǐ] zìrán zài tā dútè de, zìjǐ de, dútè de, dútè de fāngshì, suǒyǒu kěnéng de jīngyàn, bìng kuòzhǎn tāmen rúcǐ xúnhuán wǎngfù.

Měi gè [gèrén hé jítǐ] zìrán shì yīgè dútè de, xiānmíng de, dútè de, wúyǔlúnbǐ de, bùkě tìdài de héxīn shēnfèn (I TKG - JJ) hé wúqióng duō gè shēnfèn de guǐdào.

Měi yīgè dútè de, wúyǔlúnbǐ de, bùkě tìdài de héxīn shēnfèn (I TKG - JJ) shì suǒyǒu qítā [gèrén hé jítǐ] zìrán yīsī de shēnfèn. Měi gè [gèrén hé jítǐ] zìrán [zhōng měi yīkè] tōngguò tā de yìshí, tōngguò dònghuà hé tōngyòng de guāng, tā (zǒng/yǒngyuǎn/yǒngjiǔ) liú jīng xíngchéng yīgè xīn de, yǒu chuàngyì, zìxìn, zhìhuì hé dútè de shēnghuó zàochéng de.

Each [individual and collective] nature makes [in every moment] all possible experiences of any [individual or collective] nature in his uniquely-very own, unique-unique way and extends them so ad infinitum.

Each [individual and collective] nature is a unique, distinctively-unique, incomparable and irreplaceable core identity (I TKG - JJ) and infinitely many identity tracks.

Each unique, incomparable and irreplaceable core identity (I TKG - JJ) is a trace identity for all other [individual and collective] nature. Each [individual and collective] nature creates [in every moment] a new, creative, confident, intelligent and unique life through his consciousness, through which animate and forms of universal light that it (always / ever / permanent) flows through.

Cada naturaleza [individual y colectivo] hace [en cada momento] todas las posibles experiencias de cualquier [individual o colectiva] la naturaleza en su forma única-muy propia manera,-única única y los extiende así ad infinitum.

Cada naturaleza [individual y colectivo] es una identidad central único, distintivo-único, incomparable e insustituible (I TKG - JJ) y una infinidad de pistas de identidad.

Cada núcleo identitario único, incomparable e insustituible (I TKG - JJ) es una identidad de seguimiento para todos los demás la naturaleza [individual y colectiva]. Cada naturaleza [individual y colectivo] crea [en cada momento] un nuevo, creativo, seguro, inteligente y única vida a través de su conciencia, a través del cual animar y formas de luz universal que (siempre / nunca / permanente) fluye a través.各[個人と集団]性質は、彼の一意-非常に独自の、ユニークな、ユニークな方法で[すべての瞬間には]のいずれか[個人または集団]自然のすべての可能な経験をし、彼らにそのように無限に拡張します。

そして無限に多くのアイデンティティトラック - 各[個人と集団]性質がユニークな、独特のユニークで比類のないとかけがえのないコア·アイデンティティ(JJを私はTKG)です。

各、ユニークな比類のないかけがえのないコア·アイデンティティ(私はTKG - JJ)は、他のすべての[個人と集団]自然のトレースIDです。各[個人と集団]性質は、彼の意識を通して[すべての瞬間に]新しい、創造的、自信を持って、知的でユニークな生活を作成し、アニメーション化し、それが(常に/今まで/永久)を流れる普遍的な光の形を通して。

Kaku [kojin to shūdan] seishitsu wa, kare no ichii - hijō ni dokuji no, yunīkuna, yunīkuna hōhō de [subete no shunkan ni wa] no izureka [kojin matawa shūdan] shizen no subete no kanōna keiken o shi, karera ni sonoyōni mugen ni kakuchō shimasu. Soshite mugen ni ōku no aidentititorakku - kaku [kojin to shūdan] seishitsu ga yunīkuna, dokutoku no yunīku de hirui no nai to kakegae no nai koa· aidentiti (JJ o watashi wa TKG)desu. Kaku, yunīkuna hirui no nai kakegae no nai koa· aidentiti (watashi wa TKG - JJ) wa, hoka no subete no [kojin to shūdan] shizen no torēsu IDdesu. Kaku [kojin to shūdan] seishitsu wa, kare no ishiki o tōshite [subete no shunkan ni] atarashī, sōzō-teki, jishin o motte, chiteki de yunīkuna seikatsu o sakusei shi, animēshon-ka shi, sore ga (tsuneni/ ima made/ towa) o nagareru fuhentekina-kō no katachi o tōshite.

Cada naturaleza [individual y colectivo] hace [en cada momento] todas las posibles experiencias de cualquier [individual o colectiva] la naturaleza en su forma única-muy propia manera,-única única y los extiende así ad infinitum.

Cada naturaleza [individual y colectivo] es una identidad central único, distintivo-único, incomparable e insustituible (I TKG - JJ) y una infinidad de pistas de identidad.

Cada núcleo identitario único, incomparable e insustituible (I TKG - JJ) es una identidad de seguimiento para todos los demás la naturaleza [individual y colectiva]. Cada naturaleza [individual y colectivo] crea [en cada momento] un nuevo, creativo, seguro, inteligente y única vida a través de su conciencia, a través del cual animar y formas de luz universal que (siempre / nunca / permanente) fluye a través.


Vseki [ individualna i kolektivna ] priroda pravi [ vŭv vseki edin moment ] vsichki vŭzmozhni prezhivyavaniya na vseki [ individualna ili kolektivna ] priroda v negoviya unikalno sobstven , unikalen , nepovtorim nachin i gi razshiryava taka do bezkraĭnost .

Vseki [ individualna i kolektivna ] prirodata e unikalna , kharakterno - unikalen , nesravnim i nezamenim yadro identichnost (I TKG - JJ ) i bezkraĭno mnogo pesni za samolichnost.

Всеки [индивидуална и колективна] природа прави [във всеки един момент] всички възможни преживявания на всеки [индивидуална или колективна] природа в неговия уникално собствен, уникален, неповторим начин и ги разширява така до безкрайност.

Всеки [индивидуална и колективна] природата е уникална, характерно-уникален, несравним и незаменим ядро идентичност (I TKG - JJ) и безкрайно много песни за самоличност.

Всеки уникален, несравним и незаменим ядро идентичност (I TKG - JJ) е следа идентичност за всички останали [индивидуална и колективна] природата.

Всеки [индивидуална и колективна] природата създава [във всеки един момент] нов, творчески, уверени, интелигентни и уникален живот чрез неговото съзнание, чрез които се съживи и форми на универсална светлина, която го (винаги / някога / постоянно) преминава през.

Vseki unikalen , nesravnim i nezamenim yadro identichnost (I TKG - JJ ) e sleda identichnost za vsichki ostanali [ individualna i kolektivna ] prirodata.

Vseki [ individualna i kolektivna ] prirodata sŭzdava [ vŭv vseki edin moment ] nov , tvorcheski , uvereni , inteligentni i unikalen zhivot chrez negovoto sŭznanie , chrez koito se sŭzhivi i formi na universalna svetlina, koyato go (vinagi / nyakoga / postoyanno ) preminava prez .

pingo pongo pingo pongo
pingo pingo

pingo pongo

pingo pongo

Il ya de la merde tout d'airain; le reste est constitué de pudding et bon. confortable

Rien ne se détache; juste tout disparaît; tout revient. Trois trois 3 millième e-cosmique sagesse.

There are just brazen shit; the rest is made of pudding and good. cozy

Nothing comes off; just everything disappears; all comes back. Three 3 three thousandth, e-cosmic wisdom.

Hay mierda acaba de bronce; el resto está hecho de pudín y bueno. acogedor

Nada sale; simplemente todo desaparece; todo vuelve. Tres 3 tercer milenario, e-cósmica sabiduría.

Es gibt nur eherne Scheiße ; der Rest ist aus Pudding und gut. cozy

Nichts kommt weg; verschwindet nur alles; kommt alles wieder. Drei 3 drei Promill-e- Kosmischer Weisheit.

هناك القرف فقط وقحة. ويتكون بقية الحلوى وجيدة.دافئ

لا شيء يأتي قبالة؛ فقط كل شيء يختفي. كل ذلك يأتي إلى الخلف. ثلاثة 3 3000، والحكمة الإلكترونية الكونية.

厚かましいたわごとがあります。残りはプリンと良いで作られています。居心地のよい

何も外れません。ちょうどすべてが消える。すべてが戻ってくる。三つの3第三千、電子宇宙の知恵。

Tada atsukamashī tawagoto ga arimasu. Nokori wa purin to yoi de tsukura rete imasu. Igokochi no yoi nani mo hazuremasen. Chōdo subete ga kieru. Subete ga modotte kuru. Mittsu no 3 dai san sen, denshi uchū no chie.

只是有明目張膽狗屎;其餘的是由布丁和良好的。舒適

沒有脫落;只是一切都消失了;一切都回來了。三3第三千,電子宇宙的智慧。

Zhǐshì yǒu míngmùzhāngdǎn gǒu shǐ; qíyú de shì yóu bùdīng hé liánghǎo de. Shūshì

méiyǒu tuōluò; zhǐshì yīqiè dōu xiāoshīle; yīqiè dōu huíláile. Sān 3 dì sānqiān, diànzǐ yǔzhòu de zhìhuì.

Suzuki & cozy - g-cook.com

"Nothing" is less preferable than "no", and therefore. Suzuki & cozy

«Rien» est moins préférable que "non", et donc. Suzuki et confortable

"Nada" es menos preferible que "no", y por lo tanto. Suzuki y acogedor

"لا شيء" هو أقل من الأفضل "لا"، وبالتالي.سوزوكيومريح

「何が」「いいえ」であるため、より小さいことが好ましいない。鈴木&居心地のよい

`Nani ga' `īe'dearu tame, yori chīsai koto ga konomashī nai. Suzuki& igokochi no yoi

“沒有什麼”比“否”,因此不太可取。鈴木與舒適

“Méiyǒu shé me” bǐ “fǒu”, yīncǐ bù tài kěqǔ. Língmù yǔ shūshì

“Nichts” ist weniger als “Nein”, und deshalb zu bevorzugen. Suzuki & cozy

讓你享受任何東西,除了,你喜歡它!舒適與鈴木

Ràng nǐ xiǎngshòu rènhé dōngxī, chúle, nǐ xǐhuān tā! Shūshì yǔ língmù

あなたがそれを好き、以外のものを楽しみましょう!コージー&鈴木

Anata ga sore o suki, igai no mono o tanoshimimashou! Kōjī& Suzuki

تمكنك من الاستمتاع بأي شيء ما عدا، كنت ترغب في ذلك! دافئ وسوزوكي

Le permite disfrutar de nada, excepto, que les guste! Acogedor y Suzuki

Laissez-vous profiter rien, sauf, vous l'aimez! Cozy & Suzuki

Let you enjoy anything except, you like it! Cozy & Suzuki

Lasst euch nichts gefallen, außer, es gefällt euch! cozy & Suzuki

周六,2013年12月14日

每个人都永远存在

fahfahrian,12:33H

他通过一切对你说话!

Zhōu liù, 2013 nián 12 yuè 14 rì

měi gèrén dōu yǒngyuǎn cúnzài

fahfahrian, 12: 33H

tā tōngguò yīqiè duì nǐ shuōhuà!

话是我们的颜色(他)给我们的生活。 cozyP

Huà shì wǒmen de yánsè (tā) gěi wǒmen de shēnghuó. CozyP

周二,2013年12月17日

与真理就像是约会绝望的人:越老实的你,他们更糟糕的声音。

fahfahrian,18:57H

在这里有可能是最大可能的真理。我称他们为“阿姨Rosa的食谱生活。”

去你的生活

确定可怕的障碍

和错误

和犹豫和恐惧失败

应付Menschenweg

从出生到死亡

在坚固的地面

诚实和高尚的意图

是否继续保持

降雨后匍匐

或七联赛靴

这是

符合unhoped

欺骗和虚假和谎言直播

在它自己

唤醒

一遍又一遍

苦吐痰

从像差返回

总会回来的

自言自语

总是安静跳动的心脏

爱与恨

并知道慷慨


去你的生活

其疼痛难忍

不过,会从你忍

无尽之夜流泪

然而

而即使


在妥协和容忍

从来没有真正确认

撑下去

没有信仰

人类凤

由灰自私的幻想所包围

再进一步打

与无奈只能梦想的翅膀

针对这一独特很大的希望

那些追求一个不可能的愿景

其中多头最好的一切

这是

心跳我渴望

在可能的限度


去你的生活

在这种精神

的亵渎,按年龄和腐烂的肉

静静的微笑

以及不受时间排除了流

在凡人的青春永恒


如此

去你的生活

它是该制剂

1

对存在的问题


想知道更多更响亮

你是谁的上帝

什么,你可以做更多

ALC

Zhōu'èr, 2013 nián 12 yuè 17 rì

yǔ zhēnlǐ jiù xiàng shì yuēhuì juéwàng de rén: Yuè lǎoshí de nǐ, tāmen gèng zāogāo de shēngyīn.

Fahfahrian, 18: 57H

zài zhè li yǒu kěnéng shì zuìdà kěnéng de zhēnlǐ. Wǒ chēng tāmen wèi “āyí Rosa de shípǔ shēnghuó.”

Qù nǐ de shēnghuó

quèdìng kěpà de zhàng'ài

hé cuòwù

hé yóuyù hé kǒngjù shībài

yìngfù Menschenweg

cóng chūshēng dào sǐwáng

zài jiāngù dì dìmiàn

chéngshí hé gāoshàng de yìtú

shìfǒu jìxù bǎochí

jiàngyǔ hòu púfú

huò qī liánsài xuē

zhè shì

fúhé unhoped

qīpiàn hé xūjiǎ hé huǎngyán zhíbò

zài tā zìjǐ

huànxǐng

yībiàn yòu yībiàn

kǔ tǔ tán

cóng xiàng chà fǎnhuí

zǒng huì huílái de

zì yán zì yǔ

zǒng shì ānjìng tiàodòng de xīnzàng

ài yǔ hèn

bìng zhīdào kāngkǎi


qù nǐ de shēnghuó

qí téngtòng nán rěn

bùguò, huì cóng nǐ rěn

wújìn zhī yè liúlèi

rán'ér

ér jíshǐ

pīn

zài tuǒxié hé róngrěn

cónglái méiyǒu zhēnzhèng quèrèn

chēng xiàqù

méiyǒu xìnyǎng

rénlèi fèng

yóu huī zìsī de huànxiǎng suǒ bāowéi

zài jìnyībù dǎ

yǔ wúnài zhǐ néng mèngxiǎng de chìbǎng

zhēnduì zhè yī dútè hěn dà de xīwàng

nàxiē zhuīqiú yīgè bù kěnéng de yuànjǐng

qízhōng duōtóu zuì hǎo de yīqiè

zhè shì

xīntiào wǒ kěwàng

zài kěnéng de xiàndù


qù nǐ de shēnghuó

zài zhè zhǒng jīngshén

de xièdú, àn niánlíng hé fǔlàn de ròu

jìng jìng de wéixiào

yǐjí bù shòu shíjiān páichúle liú

zài fánrén de qīngchūn yǒnghéng


rúcǐ

qù nǐ de shēnghuó

tā shì gāi zhìjì

1

duì cúnzài de wèntí

qián

xiǎng zhīdào gèng duō gèng xiǎngliàng

nǐ shì shuí de shàngdì

shénme, nǐ kěyǐ zuò gèng duō

ALC

其中,当没有什么事情,我们从小学会生活的飘最大的最大的问题;和什么都不知道我们的速度!

Qízhōng, dāng méiyǒu shé me shìqíng, wǒmen cóngxiǎo xuéhuì shēnghuó de piāo zuìdà de zuìdà de wèntí; hé shénme dōu bù zhīdào wǒmen de sùdù!

Wǒmen bìxū zuò chū gēwǔ de kāishǐ! Nà nǐ shì, shìshí shàng, zhèng shì dù! Kāishǐle! Xiānggélǐlā mǎdéléi, língmù hé cozyP
香格里拉马德雷说:如果你想要的话,一切都过去了!铃木和cozyP父亲和父亲说谢谢你对我们所有人!

Xiānggélǐlā mǎdéléi shuō: Rúguǒ nǐ xiǎng yào dehuà, yīqiè dōu guòqùle! Língmù hé cozyP fùqīn hé fùqīn shuō xièxiè nǐ duì wǒmen suǒyǒu rén!

黑色和黑暗是什么;只有明显缺乏光!您可以在任何时候照亮一切! - 只因为你想吧!铃木和cozyP

Hēisè hé hēi'àn shì shénme; zhǐyǒu míngxiǎn quēfá guāng! Nín kěyǐ zài rènhé shíhòu zhào liàng yīqiè! - Zhǐ yīnwèi nǐ xiǎng ba! Língmù hé cozyP

Hər [fərdi və kollektiv] təbiət [hər an] edir, onun benzersiz-çox öz unikal unikal şəkildə hər hansı bir [fərdi və ya kollektiv] təbiətin bütün mümkün təcrübə və onlara belə elan infinitum uzanır.

Və sonsuz bir çox şəxsiyyət parçaları - Hər [fərdi və kollektiv] təbiət bir unikal distinctively unikal, bənzərsiz və əvəzsiz əsas şəxsiyyət (JJ I Tkg deyil).

Hər unikal misilsiz və əvəzolunmaz əsas şəxsiyyət (I Tkg - JJ) bütün digər [fərdi və kollektiv] təbiətə iz şəxsiyyət.

Hər [fərdi və kollektiv] təbiət diri və (həmişə / heç / daimi) axır ki, universal işıq formaları vasitəsilə şüur vasitəsilə yeni yaradıcı, inamlı, ağıllı və unikal həyat [hər an] yaradır.

Mein erstes Goldenes Bewußtsein dauerte (in hiesigen, {nicht sehr realistischen} Maßstäben) nicht einmal 6 Sekunden, aber es war das Beste, was ich je erlebte.
因为你在这个时刻存在的,你有你现在需要的一切;而正是在这个包罗万象的和不断更新现在超越什么。爸爸的爸爸。

Yīnwèi nǐ zài zhège shíkè cúnzài de, nǐ yǒu nǐ xiànzài xūyào de yīqiè; ér zhèng shì zài zhège bāoluówànxiàng de hé bùduàn gēngxīn xiànzài chāoyuè shénme. Bàba de bàba.

每个[个人和集体]自然是一个独特的,鲜明的,独特的,无与伦比的,不可替代的核心身份(I TKG - JJ)和无穷多个身份的轨道。每一个独特的,无与伦比的,不可替代的核心身份(I TKG - JJ)是所有其他[个人和集体]自然一丝的身份。每个[个人和集体]自然[中每一刻]通过他的意识,通过动画和通用的光,它(总/永远/永久)流经形成一个新的,有创意,自信,智慧和独特的生活造成的。
Měi gè [gèrén hé jítǐ] xìng shǐdé [zài měi yīkè] rènhé [gèrén huò jítǐ] zìrán zài tā dútè de, zìjǐ de, dútè de, dútè de fāngshì, suǒyǒu kěnéng de jīngyàn, bìng kuòzhǎn tāmen rúcǐ xúnhuán wǎngfù.

Měi gè [gèrén hé jítǐ] zìrán shì yīgè dútè de, xiānmíng de, dútè de, wúyǔlúnbǐ de, bùkě tìdài de héxīn shēnfèn (I TKG - JJ) hé wúqióng duō gè shēnfèn de guǐdào.

Měi yīgè dútè de, wúyǔlúnbǐ de, bùkě tìdài de héxīn shēnfèn (I TKG - JJ) shì suǒyǒu qítā [gèrén hé jítǐ] zìrán yīsī de shēnfèn. Měi gè [gèrén hé jítǐ] zìrán [zhōng měi yīkè] tōngguò tā de yìshí, tōngguò dònghuà hé tōngyòng de guāng, tā (zǒng/yǒngyuǎn/yǒngjiǔ) liú jīng xíngchéng yīgè xīn de, yǒu chuàngyì, zìxìn, zhìhuì hé dútè de shēnghuó zàochéng de.

そして無限に多くのアイデンティティトラック - 各[個人と集団]性質がユニークな、独特のユニークで比類のないとかけがえのないコア·アイデンティティ(JJを私はTKG)です。

Soshite mugen ni ōku no aidentititorakku - kaku [kojin to shūdan] seishitsu ga yunīkuna, dokutoku no yunīku de hirui no nai to kakegae no nai koa· aidentiti (JJ o watashi wa TKG)desu.

Mein erstes Goldenes Bewußtsein dauerte (in hiesigen, {nicht sehr realistischen} Maßstäben) nicht einmal 6 Sekunden, aber es war das Beste, was ich je erlebte.
"Nothing" is less preferable than "no", and therefore. Suzuki & cozy «Rien» est moins préférable que "non", et donc. Suzuki et confortable "Nada" es menos preferible que "no", y por lo tanto. Suzuki y acogedor "`Nani ga' `ie'dearu tame, yori chisai koto ga konomashi nai. Suzuki& igokochi no yoi “????”?“?”,???????????? “Méiyou shé me” bi “fou”, yinci bù tài kequ. Língmù yu shushì “Nichts” ist weniger als “Nein”, und deshalb zu bevorzugen. Suzuki & cozy
Each [individual and collective] nature makes [in every moment] all possible experiences of any [individual or collective] nature in his uniquely-very own, unique-unique way and extends them so ad infinitum.
Chaque noyau identitaire unique incomparable et irremplaçable (je TKG - JJ) est une identité de trace pour tous les autres la nature [individuelle et collective].
每个[个人和集体]自然是一个独特的,鲜明的,独特的,无与伦比的,不可替代的核心身份(I TKG - JJ)和无穷多个身份的轨道。

Měi gè [gèrén hé jítǐ] zìrán shì yīgè dútè de, xiānmíng de, dútè de, wúyǔlúnbǐ de, bùkě tìdài de héxīn shēnfèn (I TKG - JJ) hé wúqióng duō gè shēnfèn de guǐdào.

प्रत्येक अद्वितीय अतुलनीय और अपूरणीय कोर पहचान (मैं TKG - जे जे) अन्य सभी [व्यक्तिगत और सामूहिक] प्रकृति के लिए एक ट्रेस पहचान है.

Pratyēka advitīya atulanīya aura apūraṇīya kōra pahacāna (maiṁ TKG - jē jē) an'ya sabhī [vyaktigata aura sāmūhika] prakr̥ti kē li'ē ēka ṭrēsa pahacāna hai.

כל [אישי וקולקטיבי] טבע עושה [בכל רגע] כל החוויות אפשריות של כל [פרט או קולקטיבי] טבע בדרך הייחודית מאוד שלו, הייחודית הייחודית שלו ומרחיבים אותם כל כך עד אינסוף.
Kila kipekee, incomparable na inayojumuisha msingi utambulisho (I TKG - JJ) ni kuwaeleza utambulisho kwa wengine wote [mtu binafsi na ya] asili.
Каждый [индивидуальное и коллективное] природа делает [в каждый момент] все возможные переживания любого [индивидуальной или коллективной] природы в его однозначно-очень собственной, уникальной уникального пути и расширяет их так до бесконечности.

Kazhdyy [ individual'noye i kollektivnoye ] priroda delayet [ v kazhdyy moment ] vse vozmozhnyye perezhivaniya lyubogo [ individual'noy ili kollektivnoy ] prirody v yego odnoznachno - ochen' sobstvennoy , unikal'noy unikal'nogo puti i rasshiryayet ikh tak do beskonechnosti .

כל זהות ליבה ייחודית, שאין דומה לי ואין לו תחליף (אני TKG - ג'יי ג'יי) היא זהות עקבות לכל הטבע [האישי וקולקטיבי] האחר.
Каждый уникальный, несравненный и незаменимый идентичность ядро (я ТКГ - JJ) является тождество со следом для всех других [индивидуальной и коллективной] природы.

Kazhdyy unikal'nyy , nesravnennyy i nezamenimyy identichnost' yadro ( ya TKG - JJ ) yavlyayetsya tozhdestvo so sledom dlya vsekh drugikh [ individual'noy i kollektivnoy ] prirody .

Jede einzigartige, unvergleichliche und unersetzliche Kernidentität (Ich TKG - JJ ) ist für alle anderen [Einzel-und Kollektiv-] Wesen eine Identitätsspur.
Kila [mtu binafsi na ya] asili ni ya kipekee, distinctively-kipekee, incomparable na inayojumuisha msingi utambulisho (I TKG - JJ) na utambulisho nyimbo kubwa wengi.
כל [אישי וקולקטיבי] טבע הוא זהות ייחודית, במובהק ייחודי, שאין דומה לי ואין לו תחליף ליבה (אני TKG - ג'יי ג'יי) ומסלולי זהות רבים לאין שיעור.
כל זהות ליבה ייחודית, שאין דומה לי ואין לו תחליף (אני TKG - ג'יי ג'יי) היא זהות עקבות לכל הטבע [האישי וקולקטיבי] האחר.
Kila [mtu binafsi na ya] asili hufanya [katika kila wakati] wote uzoefu uwezekano wa yoyote [binafsi au ya pamoja] asili katika ya kipekee-sana mwenyewe, kipekee-kipekee njia yake na hadi yao ili ad infinitum.

Ngamunye esiyingqayizivele, ongenakuqhathaniswa futhi Irreplaceable core kamazisi (I TKG - JJ) is a identity mkhondo for zonke ezinye nature [ngamunye nanjengeqembu].
Çdo [individuale dhe kolektive] natyra e bën [në çdo moment] të gjitha përvojat e mundshme të ndonjë [individ apo kolektiv] natyrës në rrugën e tij në mënyrë unike-shumë vetë, unik-unike dhe shtrihet atyre kështu ad infinitum.
Each unique, incomparable and irreplaceable core identity (I TKG - JJ) is a trace identity for all other [individual and collective] nature.
प्रत्येक [व्यक्तिगत और सामूहिक] प्रकृति चेतन और यह (हमेशा / कभी / स्थायी) के माध्यम से बहती है कि सार्वभौमिक प्रकाश के रूपों के माध्यम से जो उसकी चेतना, के माध्यम से एक नया, रचनात्मक, आत्मविश्वास, बुद्धिमान और अद्वितीय जीवन [हर पल में] बनाता है.

Pratyēka [vyaktigata aura sāmūhika] prakr̥ti cētana aura yaha (hamēśā/ kabhī/ sthāyī) kē mādhyama sē bahatī hai ki sārvabhaumika prakāśa kē rūpōṁ kē mādhyama sē jō usakī cētanā, kē mādhyama sē ēka nayā, racanātmaka, ātmaviśvāsa, bud'dhimāna aura advitīya jīvana [hara pala mēṁ] banātā hai.

और असीम रूप से कई पहचान ट्रैक - प्रत्येक [व्यक्तिगत और सामूहिक] प्रकृति एक, अद्वितीय विशिष्ट अद्वितीय, अतुलनीय और अपूरणीय कोर पहचान (जे जे मैं TKG) है.

Aura asīma rūpa sē ka'ī pahacāna ṭraika - pratyēka [vyaktigata aura sāmūhika] prakr̥ti ēka, advitīya viśiṣṭa advitīya, atulanīya aura apūraṇīya kōra pahacāna (jē jē maiṁ TKG) hai.

Каждый [индивидуальное и коллективное] природа является уникальным, отчетливо-уникальный, несравненный и незаменимый идентичность ядро (я ТКГ - JJ) и бесконечно много треков, удостоверяющие личность.

Kazhdyy [ individual'noye i kollektivnoye ] priroda yavlyayetsya unikal'nym , otchetlivo - unikal'nyy , nesravnennyy i nezamenimyy identichnost' yadro ( ya TKG - JJ ) i beskonechno mnogo trekov , udostoveryayushchiye lichnost' .

Çdo identitet unik, i pashoq dhe i pazëvendësueshëm core (I TKG - JJ) është një identitet gjurmë për të gjithë natyrës tjera [individual dhe kolektiv].
Kọọkan oto, kun ati ki o asepapọ mojuto idanimo (ni mo TKG - JJ) ni kan wa kakiri idanimo fun gbogbo awọn miiran [ti olukuluku ati ki o collective] iseda.
每个[个人和集体]性使得[在每一刻]任何[个人或集体]自然在他独特的,自己的,独特的,独特的方式,所有可能的经验,并扩展他们如此循环往复。

Měi gè [gèrén hé jítǐ] xìng shǐdé [zài měi yīkè] rènhé [gèrén huò jítǐ] zìrán zài tā dútè de, zìjǐ de, dútè de, dútè de fāngshì, suǒyǒu kěnéng de jīngyàn, bìng kuòzhǎn tāmen rúcǐ xúnhuán wǎngfù.

Յուրաքանչյուր եզակի է, անհամեմատելի եւ անփոխարինելի հիմնական ինքնությունը (I tkg - JJ) հանդիսանում է հետք ինքնությունը բոլոր մյուս [անհատական ​​եւ կոլեկտիվ] բնույթ.

Yurak’anch’yur yezaki e, anhamemateli yev anp’vokharineli himnakan ink’nut’yuny (I tkg - JJ ) handisanum e hetk’ ink’nut’yuny bolor myus [ anhatakan ​​yev kolektiv ] bnuyt’.

每一个独特的,无与伦比的,不可替代的核心身份(I TKG - JJ)是所有其他[个人和集体]自然一丝的身份。

Měi yīgè dútè de, wúyǔlúnbǐ de, bùkě tìdài de héxīn shēnfèn (I TKG - JJ) shì suǒyǒu qítā [gèrén hé jítǐ] zìrán yīsī de shēnfèn.

Kila [mtu binafsi na ya] asili inajenga [katika kila wakati] mpya, ubunifu, ujasiri, akili na ya kipekee uzima kwa njia ya fahamu yake, kwa njia ambayo hai na aina ya mwanga zima kwamba (daima / milele / kudumu) unapita katika.
Kọọkan [ti olukuluku ati ki o collective] iseda ṣẹda [ni gbogbo akoko] titun kan, Creative, loju, ati ki o ni oye oto aye nipasẹ rẹ aiji, nipa eyi ti animate ati awọn iwa ti gbogbo ina ti o (nigbagbogbo / lailai / yẹ) óę nipasẹ.
Chaque [individuelle et collective] nature fait [à tout moment] toutes les expériences possibles de toute [individuelle ou collective] nature dans sa manière unique, très propre chemin, unique unique et les étend ainsi à l'infini.
Cada [individual e coletivo] a natureza é um núcleo de identidade única, distintiva, única, incomparável e insubstituível (I TKG - JJ) e um número infinito de faixas de identidade.
Каждый [индивидуальное и коллективное] природа создает [в каждый момент] новой, творческой, уверенной, умной и уникальной жизни через его сознание, через которые оживить и форм универсального света, что это (всегда / никогда / постоянный) протекает через.

Kazhdyy [ individual'noye i kollektivnoye ] priroda sozdayet [ v kazhdyy moment ] novoy , tvorcheskoy , uverennoy , umnoy i unikal'noy zhizni cherez yego soznaniye , cherez kotoryye ozhivit' i form universal'nogo sveta , chto eto ( vsegda / nikogda / postoyannyy ) protekayet cherez .

各[個人と集団]性質は、彼の意識を通して[すべての瞬間に]新しい、創造的、自信を持って、知的でユニークな生活を作成し、アニメーション化し、それが(常に/今まで/永久)を流れる普遍的な光の形を通して。

Kaku [kojin to shūdan] seishitsu wa, kare no ishiki o tōshite [subete no shunkan ni] atarashī, sōzō-teki, jishin o motte, chiteki de yunīkuna seikatsu o sakusei shi, animēshon-ka shi, sore ga (tsuneni/ ima made/ towa) o nagareru fuhentekina-kō no katachi o tōshite.

Cada naturaleza [individual y colectivo] crea [en cada momento] un nuevo, creativo, seguro, inteligente y única vida a través de su conciencia, a través del cual animar y formas de luz universal que (siempre / nunca / permanente) fluye a través.
Cada [individual e coletiva] natureza faz [em cada momento] todas as experiências possíveis de qualquer [individual ou coletivo] a natureza em sua forma única, muito próprio caminho, único, exclusivo e estende-los de modo ad infinitum.
Kọọkan [ti olukuluku ati ki o collective] iseda ni kan oto, distinctively-oto, kun ati ki o asepapọ mojuto idanimo (ni mo TKG - JJ) ati ki o bi ọpọlọpọ idanimo awọn orin.
كل الهوية الأساسية فريدة من نوعها، لا تضاهى والتي لا يمكن تعويضها (I TKG - JJ) هي هوية أثر للجميع طبيعة أخرى [الفردية والجماعية].
Ngamunye [ngamunye nanjengeqembu] nemvelo iyi esiyingqayizivele, distinctively-esiyingqayizivele, ongenakuqhathaniswa futhi Irreplaceable core kamazisi (I TKG - JJ) kanye ngokungenamkhawulo abaningi identity amathrekhi.
Each [individual and collective] nature is a unique, distinctively-unique, incomparable and irreplaceable core identity (I TKG - JJ) and infinitely many identity tracks.
כל [אישי וקולקטיבי] טבע עושה [בכל רגע] כל החוויות אפשריות של כל [פרט או קולקטיבי] טבע בדרך הייחודית מאוד שלו, הייחודית הייחודית שלו ומרחיבים אותם כל כך עד אינסוף.

כל [אישי וקולקטיבי] טבע הוא זהות ייחודית, במובהק ייחודי, שאין דומה לי ואין לו תחליף ליבה (אני TKG - ג'יי ג'יי) ומסלולי זהות רבים לאין שיעור.

כל זהות ליבה ייחודית, שאין דומה לי ואין לו תחליף (אני TKG - ג'יי ג'יי) היא זהות עקבות לכל הטבע [האישי וקולקטיבי] האחר.

כל [אישי וקולקטיבי] טבע יוצרים [בכל רגע] חיים חדשים, יצירתי, בטוחים, אינטליגנטיים וייחודיים באמצעות תודעתו, שדרכו להנפיש וצורות של אור האוניברסלי ש( תמיד / אי פעם / קבוע) זורם דרך.

Kọọkan [ti olukuluku ati ki o collective] iseda ki asopọ [ni gbogbo akoko] gbogbo awọn ti ṣee ṣe iriri ti eyikeyi [kọọkan tabi collective] iseda ninu rẹ o yato-gan ti ara, oto-oto ọna ati ki o pan wọn ki ipolongo infinitum.
每个[个人和集体]自然[中每一刻]通过他的意识,通过动画和通用的光,它(总/永远/永久)流经形成一个新的,有创意,自信,智慧和独特的生活造成的。

Měi gè [gèrén hé jítǐ] zìrán [zhōng měi yīkè] tōngguò tā de yìshí, tōngguò dònghuà hé tōngyòng de guāng, tā (zǒng/yǒngyuǎn/yǒngjiǔ) liú jīng xíngchéng yīgè xīn de, yǒu chuàngyì, zìxìn, zhìhuì hé dútè de shēnghuó zàochéng de.

Ngamunye esiyingqayizivele, ongenakuqhathaniswa futhi Irreplaceable core kamazisi (I TKG - JJ) is a identity mkhondo for zonke ezinye nature [ngamunye nanjengeqembu].
Յուրաքանչյուր [անհատական ​​եւ կոլեկտիվ] բնությունը եզակի, հստակ եզակի, անհամեմատելի եւ անփոխարինելի հիմնական ինքնությունը (I tkg - JJ) եւ անսահման շատ ինքնությունը հետքերը.

Yurak’anch’yur [ anhatakan ​​yev kolektiv ] bnut’yuny yezaki , hstak yezaki , anhamemateli yev anp’vokharineli himnakan ink’nut’yuny (I tkg - JJ ) yev ansahman shat ink’nut’yuny hetk’yery.

周五,二○一三年十二月一十三日

SuzukisFriend说:

fahfahrian,13:54H

打孩子舔,金色的神呼吸我。

Zhōu wǔ, èr ○yīsān nián shí'èr yuè yīshísān rì

SuzukisFriend shuō:

Fahfahrian, 13: 54H

dǎ háizi tiǎn, jīnsè de shén hūxī wǒ.

Cada identidade de núcleo único, incomparável e insubstituível (I TKG - JJ) é uma identidade de rastreio para toda outra natureza [individual e coletiva].
Get the Snurf now!
Ein persönliches, sozusagen „cozyP-Anliegen“ (das auch noch, ich weiß)...
 CLICK 4 TIME - CLICK 4 TIME - CLICK 4 TIME - CLICK 4 TIME - CLICK 4 TIME - CLICK 4 TIME - ll
Ein persönliches, sozusagen „cozyP-Anliegen“ (auch noch das , ich weiß)...
各、ユニークな比類のないかけがえのないコア·アイデンティティ(私はTKG - JJ)は、他のすべての[個人と集団]自然のトレースIDです。

Kaku, yunīkuna hirui no nai kakegae no nai koa· aidentiti (watashi wa TKG - JJ) wa, hoka no subete no [kojin to shūdan] shizen no torēsu IDdesu.

Schwarz und Dunkelheit sind nichts; nur die Abwesenheit von Licht! Du kannst jederzeit alles erleuchten! – Nur, indem du es willst! Suzuki & cozyP
Du brauchst dich [des Grades]deiner Erleuchtung niemals zu schämen!
Der Zustand des Seins ohne Tun ist unvergleichlich produktiv! So geht's! Wir sind nur Reflexe, nur tanzende Lichtpunkte auf einer gegebenen Struktur, der Textur des Seins. DAS IST ZU TUN, BITTE.
Und eines noch. Ein persönliches, sozusagen xcozyP-Anliegenx: Wenn ihr die Mittel nicht habt, jemand essen zu geben und/oder euch nicht traut, es euch zu komisch vorkommt und so weiter und so fortx, dann macht bitte folgendes:
Suzuki und cozyP sagen: Ihr wisst,ihr seid die Größten!Lasst euch nichts anderes verkaufen von den armseligen versifften schmierigen Geschäftemachern!
Du siehst immer nur den Dir abgewandten Rücken der Demütigung, der Häme, denn sie ist gegangen, da du sie siehst; genau wie der daraus resultierende Schmerz Vergangenheit ist!, sagen La Madre und Suzuki
Chaque [individuelle et collective] nature crée [à tout moment] un nouveau, créatif, confiant, intelligent et unique vie à travers sa conscience, grâce à qui animent et les formes de la lumière universelle qu'il (toujours / jamais / permanent) traverse.
Und eines noch. Ein persönliches, sozusagen xcozyP-Anliegenx: Wenn ihr die Mittel nicht habt, jemand essen zu geben und/oder euch nicht traut, es euch zu komisch vorkommt und so weiter und so fortx, dann macht bitte folgendes:
Und eines noch. Ein persönliches, sozusagen xcozyP-Anliegenx: Wenn ihr die Mittel nicht habt, jemand essen zu geben und/oder euch nicht traut, es euch zu komisch vorkommt und so weiter und so fortx, dann macht bitte folgendes:
Da Du in diesem Augenblick existierst, hast Du alles, was du jetzt brauchst; und es gibt in diesem, allumfassenden und ständig sich erneuerndem Jetzt nichts darüber hinaus. - Father's Father.
G
Und eines noch. Ein persönliches, sozusagen xcozyP-Anliegenx: Wenn ihr die Mittel nicht habt, jemand essen zu geben und/oder euch nicht traut, es euch zu komisch vorkommt und so weiter und so fortx, dann macht bitte folgendes:
Und eines noch. Ein persönliches, sozusagen xcozyP-Anliegenx: Wenn ihr die Mittel nicht habt, jemand essen zu geben und/oder euch nicht traut, es euch zu komisch vorkommt und so weiter und so fortx, dann macht bitte folgendes:
Und eines noch. Ein persönliches, sozusagen xcozyP-Anliegenx: Wenn ihr die Mittel nicht habt, jemand essen zu geben und/oder euch nicht traut, es euch zu komisch vorkommt und so weiter und so fortx, dann macht bitte folgendes:
Und eines noch. Ein persönliches, sozusagen xcozyP-Anliegenx: Wenn ihr die Mittel nicht habt, jemand essen zu geben und/oder euch nicht traut, es euch zu komisch vorkommt und so weiter und so fortx, dann macht bitte folgendes:
1.135. Du denkst nie gut genug von Dir!
1. Wenn du deine Ruhe von dir selbst willst, ist das ein guter Anfang. 1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung Erbetenen gestern.
43. Kein (unreines) Entertainment
no past - no future - keine Vergangenheit - keine Zukunft - pas de passé - pas d'avenir - 過去ません -いいえ、将来の - Kakomasen - īe, shōrai no - لا الماضي - لا مستقبل - sin pasado - no hay futuro
einmalige, unverwechselbar-einzigartige, unvergleichliche
كل [الفردية والجماعية] طبيعة يخلق [في كل لحظة] حياة جديدة وخلاقة، واثقة، ذكية وفريدة من نوعها من خلال وعيه، من خلالها تحريك وأشكال الضوء العالمي أنه (دائما / أبدا / دائم) يتدفق عبر.
19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden). t
und unersetzliche Kernidentität
1.Mitteilsame Cornflakes raten: 108.Wer nicht in absoluter Vorfreude lebt, befindet sich im (tödlichen) Irrtum. unverwechselbar-einzigartige Art 43. Kein (unreines) Entertainment G 99. Ich habe die Gänse nach Hause geschickt! 1.82. Die einzig wirkliche Geschichte jedes Wesens ist die Geschichte einer fortlaufenden Erleuchtung. t
probiert 1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung Erbetenen gestern. 1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern. 1. Sei ' wild entschlossen, dich zu amüsieren und genieße es jetzt schon, in der Vorschau, wie es noch viel-viel besser kommt!
19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden). 19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden).
aus zweitem Mund. Liebe das Leben und genau das, was du in diesem Augenblick in deinen Augen siehst! Leben ist die Chance zur Großzügigkeit. 96. The Butterfly Nebula NGC 6302 ? die Variationen: Schmetterling, der aus dem Vergehens eines Sternes entsteht ? eine gewaltige galaktische Blähung, die sich farbenreich entlädt ? Schmetterlingsflügel oder Arschbacken?
Sexsüchtig? [Einzel-und/oder Kollektiv-] Gewöhn‘ dich an deine Großartigkeit.
1. Es gibt eine Menge im Hier und Jetzt zu sagen, aber diese Menge ist begrenzt. 1.84. Dass jedes Wesen alles bekommt, ist nichts Besonderes, sondern zwangsläufig. LOVE!
ausprobiert. 1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern. und Weise und erweitert diese damit ins Unendliche. 96. The Butterfly Nebula NGC 6302 ? die Variationen: Schmetterling, der aus dem Vergehens eines Sternes entsteht ? eine gewaltige galaktische Blähung, die sich farbenreich entlädt ? Schmetterlingsflügel oder Arschbacken? und Weise und erweitert diese damit ins Unendliche.
19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden). 1.135. Du denkst nie gut genug von Dir! 19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden).
Verneige dich von Herzen vor Jede einzigartige, unvergleichliche und Die am glücklichsten machenden Spuren zu finden, ist manchmal schwierig
U1.27 1. Sei ' wild entschlossen, dich zu amüsieren und genieße es jetzt schon, in der Vorschau, wie es noch viel-viel besser kommt! 19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden). 1.Mitteilsame Cornflakes raten: 108.Wer nicht in absoluter Vorfreude lebt, befindet sich im (tödlichen) Irrtum.
und unersetzliche Kernidentität macht [ in jedem Augenblick ] M101
Each [individual and collective] nature is a unique, distinctively-unique, incomparable and irreplaceable core identity (I TKG - JJ) and infinitely many identity tracks.
1. Wenn du deine Ruhe von dir selbst willst, ist das ein guter Anfang.
und/oder Kollektiv-] Wesen Filamente 1.135. Du denkst nie gut genug von Dir! 43. Kein (unreines) Entertainment
222 das Beseelen und Formen 19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden). 1. Wenn du deine Ruhe von dir selbst willst, ist das ein guter Anfang.
1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern. Dies (.) ist DER Punkt. Ab diesem Punkt ist schwarzes Denken illegal.
Wesens auf seine einmalig-ureigene, 1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern.
43. Kein (unreines) Entertainment
Eine Milliarde Jahre Die Vereinigung des Widrigen lässt
alle möglichen Erfahrungen jedes Erleuchtung ist auch keine Ausrede.
1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern. Erleuchtung ist
und unendlich viele Identitätsspuren.
Alles, was jemals gedacht, gefühlt und/oder ausgesprochen war
1. Sei ' wild entschlossen, dich zu amüsieren und genieße es jetzt schon, in der Vorschau, wie es noch viel-viel besser kommt! unersetzliche Kernidentität ist für alle anderen
1. Wenn du deine Ruhe von dir selbst willst, ist das ein guter Anfang. 96. The Butterfly Nebula NGC 6302 ? die Variationen: Schmetterling, der aus dem Vergehens eines Sternes entsteht ? eine gewaltige galaktische Blähung, die sich farbenreich entlädt ? Schmetterlingsflügel oder Arschbacken? Jede einzigartige, unvergleichliche und 1. Wenn du deine Ruhe von dir selbst willst, ist das ein guter Anfang.
1.110. Die Antwort auf das lässt uns alle daran teilhaben,
1.125.Oft abgerufene (benutzte) IdentitätsSpuren werden automatisch (durch die hohe Anzahl der Zugriffe/Benutzungen/Betretuenng) zu bevorzugten Ergebnissen auf den ersten Plätzen (oder schlimmer noch denen, auf die wir direkt und ohne Sichtung der Ergebnisliste zugreifen) der Ergebnislisten unserer in mancher Hinsicht recht blauäugigen GeHirnsuchmaschinen. 19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden). Jede einzigartige, unvergleichliche und
1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern. 1.1. Die Sonne gibt magische Geschenke. Wenn Du nur ein bisschen erleuchtet, oder auch nur bereit bist, wird sie Dir einen von zwei Wünschen erfüllen. alle möglichen Erfahrungen jedes Jedes [Einzel-und/oder Kollektiv-] Wesen ist eine 1. Wenn du deine Ruhe von dir selbst willst, ist das ein guter Anfang.
und Weise und erweitert diese damit ins Unendliche.
Jede einzigartige, unvergleichliche und
einmalige, unverwechselbar-einzigartige, unvergleichliche
Jede einzigartige, unvergleichliche und
Jedes [Einzel-und/oder Kollektiv-] Wesen ist eine Warum von
96. The Butterfly Nebula NGC 6302 ? die Variationen: Schmetterling, der aus dem Vergehens eines Sternes entsteht ? eine gewaltige galaktische Blähung, die sich farbenreich entlädt ? Schmetterlingsflügel oder Arschbacken? 1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern.
[Einzel-und/oder Kollektiv-] Wesen eine Identitätsspur.
1.1. Die Sonne gibt magische Geschenke. Wenn Du nur ein bisschen erleuchtet, oder auch nur bereit bist, wird sie Dir einen von zwei Wünschen erfüllen.
كل [الفردية والجماعية] الطبيعة هو الهوية الأساسية فريدة، مميزة فريدة من نوعها، لا تضاهى والتي لا يمكن تعويضها (I TKG - JJ) وعدد لانهائي من مسارات الهوية.
unverwechselbar-einzigartige Art
Jede einzigartige, unvergleichliche und durch sein Bewusstsein, durch
[Einzel-und/oder Kollektiv-]
in jedem Augenblick ] neues, schöpferisches, Jede einzigartige, unvergleichliche und
[Einzel-und/oder Kollektiv-] Wesen eine Identitätsspur. und Weise und erweitert diese damit ins Unendliche. Jede einzigartige, unvergleichliche und 1.125.Oft abgerufene (benutzte) IdentitätsSpuren werden automatisch (durch die hohe Anzahl der Zugriffe/Benutzungen/Betretuenng) zu bevorzugten Ergebnissen auf den ersten Plätzen (oder schlimmer noch denen, auf die wir direkt und ohne Sichtung der Ergebnisliste zugreifen) der Ergebnislisten unserer in mancher Hinsicht recht blauäugigen GeHirnsuchmaschinen.
Die Ausschließlichkeit des vollkommenen Jetzt hilft dir immer weiter, wenn du dich ganz auf sie einlässt!
durch sein Bewusstsein, durch
1.135. Du denkst nie gut genug von Dir! 1. Wenn du deine Ruhe von dir selbst willst, ist das ein guter Anfang.
bewusstes, intelligentes und einzigartiges Leben
19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden).
Jedes [Einzel-und/oder Kollektiv-] Wesen macht 19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden).
1.135. Du denkst nie gut genug von Dir!
OnlyWhiteandGoldandJewels
einmalige, unverwechselbar-einzigartige, unvergleichliche Jedes [Einzel-und/oder Kollektiv-] Wesen erschafft [ (immer/ständig/permanent) durchfließt. Jede einzigartige, unvergleichliche und
1.135. Du denkst nie gut genug von Dir! 43. Kein (unreines) Entertainment
alle möglichen Erfahrungen jedes 1. Sei ' wild entschlossen, dich zu amüsieren und genieße es jetzt schon, in der Vorschau, wie es noch viel-viel besser kommt!
bewusstes, intelligentes und einzigartiges Leben
Die Ausschließlichkeit des vollkommenen Jetzt hilft dir immer weiter, wenn du dich ganz auf sie einlässt!
X*XX 1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern.
Jede einzigartige, unvergleichliche und
des universellen Lichtes, das es
bewusstes, intelligentes und einzigartiges Leben
bewusstes, intelligentes und einzigartiges Leben
Du brauchst dich [des Grades]deiner Erleuchtung niemals zu schämen!
Wenn du nichts
1.135. Du denkst nie gut genug von Dir!
1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung Erbetenen gestern.
19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden).
das Beseelen und Formen das Beseelen und Formen das Beseelen und Formen das Beseelen und Formen
Finde das dich anlächelnde Universum,
1.1. Die Sonne gibt magische Geschenke. Wenn Du nur ein bisschen erleuchtet, oder auch nur bereit bist, wird sie Dir einen von zwei Wünschen erfüllen.
in jedem Augenblick ] neues, schöpferisches,
Das hier benutzte Gehirn ist das eines transsilvanischen Zwiebelbauern.Autor von Site haben maken bishen spreken deitsh.Fehlering maken Verzeiunk alle Menshe.Maken tankke. Zwievel viel gudd.1.125.Oft abgerufene (benutzte) IdentitätsSpuren werden automatisch (durch die hohe Anzahl der Zugriffe/Benutzungen/Betretuenng) zu bevorzugten Ergebnissen auf den ersten Plätzen (oder schlimmer noch denen, auf die wir direkt und ohne Sichtung der Ergebnisliste zugreifen) der Ergebnislisten unserer in mancher Hinsicht recht blauäugigen GeHirnsuchmaschinen. Das hier benutzte Gehirn ist das eines transsilvanischen Zwiebelbauern.Autor von Site haben maken bishen spreken deitsh.Fehlering maken Verzeiunk alle Menshe.Maken tankke. Zwievel viel gudd.1.125.Oft abgerufene (benutzte) IdentitätsSpuren werden automatisch (durch die hohe Anzahl der Zugriffe/Benutzungen/Betretuenng) zu bevorzugten Ergebnissen auf den ersten Plätzen (oder schlimmer noch denen, auf die wir direkt und ohne Sichtung der Ergebnisliste zugreifen) der Ergebnislisten unserer in mancher Hinsicht recht blauäugigen GeHirnsuchmaschinen. Das hier benutzte Gehirn ist das eines transsilvanischen Zwiebelbauern.Autor von Site haben maken bishen spreken deitsh.Fehlering maken Verzeiunk alle Menshe.Maken tankke. Zwievel viel gudd.1.125.Oft abgerufene (benutzte) IdentitätsSpuren werden automatisch (durch die hohe Anzahl der Zugriffe/Benutzungen/Betretuenng) zu bevorzugten Ergebnissen auf den ersten Plätzen (oder schlimmer noch denen, auf die wir direkt und ohne Sichtung der Ergebnisliste zugreifen) der Ergebnislisten unserer in mancher Hinsicht recht blauäugigen GeHirnsuchmaschinen.
Jedes [Einzel-und/oder Kollektiv-] Wesen erschafft [
1.135. Du denkst nie gut genug von Dir!
Das hier benutzte Gehirn ist das eines transsilvanischen Zwiebelbauern.Autor von Site haben maken bishen spreken deitsh.Fehlering maken Verzeiunk alle Menshe.Maken tankke. Zwievel viel gudd.1.125.Oft abgerufene (benutzte) IdentitätsSpuren werden automatisch (durch die hohe Anzahl der Zugriffe/Benutzungen/Betretuenng) zu bevorzugten Ergebnissen auf den ersten Plätzen (oder schlimmer noch denen, auf die wir direkt und ohne Sichtung der Ergebnisliste zugreifen) der Ergebnislisten unserer in mancher Hinsicht recht blauäugigen GeHirnsuchmaschinen. Jedes [Einzel-und/oder Kollektiv-] Wesen erschafft [
Jedes [Einzel-und/oder Kollektiv-] Wesen erschafft [
19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden).
Beginne jetzt sofort mit Deinem Lächeln und 1.135. Du denkst nie gut genug von Dir!
Jedes [Einzel-und/oder Kollektiv-] Wesen erschafft [
Jedes [Einzel-und/oder Kollektiv-] Wesen erschafft [
1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern.
Jedes [Einzel-und/oder Kollektiv-] Wesen erschafft [
1.135. Du denkst nie gut genug von Dir!
Jedes [Einzel-und/oder Kollektiv-] Wesen erschafft [
Jedes [Einzel-und/oder Kollektiv-] Wesen erschafft [
19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden).
Jedes [Einzel-und Kollektiv-] Wesen erschafft [ in jedem Augenblick ] neues, schöpferisches, bewusstes, intelligentes und einzigartiges Leben durch sein Bewusstsein, durch das Beseelen und Formen des universellen Lichtes, das es (immer/ständig/permanent) durchfließt.
Jedes [Einzel-und/oder Kollektiv-] Wesen erschafft [
1.Mitteilsame Cornflakes raten: 108.Wer nicht in absoluter Vorfreude lebt, befindet sich im (tödlichen) Irrtum.
und unendlich viele Identitätsspuren.
प्रत्येक [व्यक्तिगत और सामूहिक] प्रकृति [हर पल में] बनाता है उसके विशिष्ट बहुत ही, अद्वितीय-अनूठे तरीके से किसी भी [व्यक्तिगत या सामूहिक] प्रकृति की हर संभव अनुभव और उन्हें इतना विज्ञापन अनन्त फैली हुई है.Pratyēka [vyaktigata aura sāmūhika] prakr̥ti [hara pala mēṁ] banātā hai usakē viśiṣṭa bahuta hī, advitīya - anūṭhē tarīkē sē kisī bhī [vyaktigata yā sāmūhika] prakr̥ti kī hara sambhava anubhava aura unhēṁ itanā vijñāpana ananta phailī hu'ī hai.
Jedes [Einzel-und/oder Kollektiv-] Wesen erschafft [
[Einzel-und/oder Kollektiv-] 1. Sei ' wild entschlossen, dich zu amüsieren und genieße es jetzt schon, in der Vorschau, wie es noch viel-viel besser kommt!
Jedes [Einzel-und/oder Kollektiv-] Wesen erschafft [ und unendlich viele Identitätsspuren.
96. The Butterfly Nebula NGC 6302 ? die Variationen: Schmetterling, der aus dem Vergehens eines Sternes entsteht ? eine gewaltige galaktische Blähung, die sich farbenreich entlädt ? Schmetterlingsflügel oder Arschbacken? [Einzel-und/oder Kollektiv-]
19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden).
und unendlich viele Identitätsspuren.
Jedes [Einzel-und/oder Kollektiv-] Wesen ist eine
19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden).
1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern.
Jedes [Einzel
99. Ich habe die Gänse nach Hause geschickt! 19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden).
1. Wenn du deine Ruhe von dir selbst willst, ist das ein guter Anfang. 99. Ich habe die Gänse nach Hause geschickt! 1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern.
1. Sei ' wild entschlossen, dich zu amüsieren und genieße es jetzt schon, in der Vorschau, wie es noch viel-viel besser kommt!
Goldenes Bewusstsein
99. Ich habe die Gänse nach Hause geschickt! Die Wahrheit über alles ist wunderbar und vollkommen [und sie hat so etwas überaus
und unendlich viele Identitätsspuren.
1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern.
19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden). Jedes [Einzel Jedes [Einzel
1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern.
96. The Butterfly Nebula NGC 6302 ? die Variationen: Schmetterling, der aus dem Vergehens eines Sternes entsteht ? eine gewaltige galaktische Blähung, die sich farbenreich entlädt ? Schmetterlingsflügel oder Arschbacken?
Jedes [Einzel
19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden).
Die Sonne gibt magische Geschenke. Wenn Du nur 1.Mitteilsame Cornflakes raten: 108.Wer nicht in absoluter Vorfreude lebt, befindet sich im (tödlichen) Irrtum.
19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden). Wenn Du das beste High erleben willst, beginne sofort,
1. Wenn du deine Ruhe von dir selbst willst, ist das ein guter Anfang.
Da die Zahl der Realitäten unendlich ist, ist jede beliebige zugleich
1. Sei ' wild entschlossen, dich zu amüsieren und genieße es jetzt schon, in der Vorschau, wie es noch viel-viel besser kommt!
macht [ in jedem Augenblick ]
1.135. Du denkst nie gut genug von Dir!
1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern.
كل [الفردية والجماعية] طبيعة يجعل [في كل لحظة] كل الخبرات الممكنة من أي [الفردي أو الجماعي] في كتابه طبيعة فريدة جدا، خاصة الطريقة، فريدة من نوعها، فريدة من نوعها ويمتد لهم حتى ما لا نهاية.
19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden).
19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden).
1.1. Die Sonne gibt magische Geschenke. Wenn Du nur ein bisschen erleuchtet, oder auch nur bereit bist, wird sie Dir einen von zwei Wünschen erfüllen. 1.Mitteilsame Cornflakes raten: 108.Wer nicht in absoluter Vorfreude lebt, befindet sich im (tödlichen) Irrtum.
19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden).
und unersetzliche Kernidentität
macht [ in jedem Augenblick ]
Chaque [individuelle et collective] la nature est une entité de base originale, une unique, incomparable et irremplaçable (je TKG - JJ) et une infinité de pistes d'identité.
Յուրաքանչյուր [անհատական ​​եւ կոլեկտիվ] բնույթը ստիպում [ամեն պահ] բոլոր հնարավոր փորձի որեւէ [անհատական ​​կամ կոլեկտիվ] Բնություն իր բացառիկ, շատ սեփական, յուրահատուկ, եզակի է եւ տարածվում է նրանց, որպեսզի անվերջություն.

Yurak’anch’yur [ anhatakan ​​yev kolektiv ] bnuyt’y stipum [ amen pah ] bolor hnaravor p’vordzi voreve [ anhatakan ​​kam kolektiv ] Bnut’yun ir bats’arrik , shat sep’akan, yurahatuk , yezaki e yev taratsvum e nrants’, vorpeszi anverjut’yun.

alle möglichen Erfahrungen jedes
und/oder Kollektiv-] Wesen
alle möglichen Erfahrungen jedes
und unersetzliche Kernidentität
Zumeist unglücklich machender, durcheinander machender Zugriff auf 2
alle möglichen Erfahrungen jedes Wenn Du das tiefste Down vermeiden möchtest, lass Dich ja nicht erleuchten!
Յուրաքանչյուր [անհատական ​​եւ կոլեկտիվ] բնությունը ստեղծում [ամեն պահ] մի նոր, ստեղծագործական, վստահ, խելացի եւ ուրույն կյանքով միջոցով իր գիտակցության, որի միջոցով քաջալերել եւ ձեւերի համընդհանուր լույսը, որ այն (միշտ / երբեւէ / մշտական) հոսում.

Yurak’anch’yur [ anhatakan ​​yev kolektiv ] bnut’yuny steghtsum [ amen pah ] mi nor, steghtsagortsakan, vstah , khelats’i yev uruyn kyank’ov mijots’ov ir gitakts’ut’yan , vori mijots’ov k’ajalerel yev dzeveri hamyndhanur luysy, vor ayn ( misht / yerbeve / mshtakan) hosum .

Wesens auf seine einmalig-ureigene,
1. Wenn du deine Ruhe von dir selbst willst, ist das ein guter Anfang.
1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern. 1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern.
Man sollte sich selbst nur so weit trauen,
und unersetzliche Kernidentität
1. Wenn du deine Ruhe von dir selbst willst, ist das ein guter Anfang.
doodle your noodle
doodle your noodle

doodle your noodle

doodle your noodle

19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden).
Du brauchst dich [des Grades]deiner Erleuchtung niemals zu schämen! Du brauchst dich [des Grades]deiner Erleuchtung niemals zu schämen!
Du brauchst dich [des Grades]deiner Erleuchtung niemals zu schämen!
Du brauchst dich [des Grades]deiner Erleuchtung niemals zu schämen!
96. The Butterfly Nebula NGC 6302 ? die Variationen: Schmetterling, der aus dem Vergehens eines Sternes entsteht ? eine gewaltige galaktische Blähung, die sich farbenreich entlädt ? Schmetterlingsflügel oder Arschbacken?
1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern.
Ngamunye [ngamunye nanjengeqembu] nemvelo kwenza [in umzuzwana] yonke nakho kunokwenzeka of yimuphi [ngabanye noma emaqenjini] nature in, indlela yakhe ehlukile-khulu siqu esiyingqayizivele-esiyingqayizivele luqhubeke nabo kanjalo isikhangiso infinitum.
1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern.
Du brauchst dich [des Grades]deiner Erleuchtung niemals zu schämen!
1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung Erbetenen gestern.
96. The Butterfly Nebula NGC 6302 ? die Variationen: Schmetterling, der aus dem Vergehens eines Sternes entsteht ? eine gewaltige galaktische Blähung, die sich farbenreich entlädt ? Schmetterlingsflügel oder Arschbacken?
1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern.
1.135. Du denkst nie gut genug von Dir!
unverwechselbar-einzigartige Art
unverwechselbar-einzigartige Art
Sein ist eindeutig besser als Nichtsein;
1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung Erbetenen gestern.
1.Mitteilsame Cornflakes raten: 108.Wer nicht in absoluter Vorfreude lebt, befindet sich im (tödlichen) Irrtum.
1.135. Du denkst nie gut genug von Dir!
1.135. Du denkst nie gut genug von Dir!
1.135. Du denkst nie gut genug von Dir!
19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden).
Each [individual and collective] nature creates [in every moment] a new, creative, confident, intelligent and unique life through his consciousness, through which animate and forms of universal light that it (always / ever / permanent) flows through.
19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden).
19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden).
1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern.
19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden). 1.135. Du denkst nie gut genug von Dir!
1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern.
各[個人と集団]性質は、彼の一意-非常に独自の、ユニークな、ユニークな方法で[すべての瞬間には]のいずれか[個人または集団]自然のすべての可能な経験をし、彼らにそのように無限に拡張します。

Kaku [kojin to shūdan] seishitsu wa, kare no ichii - hijō ni dokuji no, yunīkuna, yunīkuna hōhō de [subete no shunkan ni wa] no izureka [kojin matawa shūdan] shizen no subete no kanōna keiken o shi, karera ni sonoyōni mugen ni kakuchō shimasu.

Erleuchtung ist vom Umtausch ausgeschlossen.
1.135. Du denkst nie gut genug von Dir!
96. The Butterfly Nebula NGC 6302 ? die Variationen: Schmetterling, der aus dem Vergehens eines Sternes entsteht ? eine gewaltige galaktische Blähung, die sich farbenreich entlädt ? Schmetterlingsflügel oder Arschbacken?
[Einzel-und/oder Kollektiv-] Wesen eine Identitätsspur.
1.135. Du denkst nie gut genug von Dir!
[Einzel-und/oder Kollektiv-] Wesen eine Identitätsspur.
1. Sei ' wild entschlossen, dich zu amüsieren und genieße es jetzt schon, in der Vorschau, wie es noch viel-viel besser kommt! 1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern.
1. Sei ' wild entschlossen, dich zu amüsieren und genieße es jetzt schon, in der Vorschau, wie es noch viel-viel besser kommt!
[Einzel-und/oder Kollektiv-] Wesen eine Identitätsspur.
[Einzel-und/oder Kollektiv-] Wesen eine Identitätsspur.
und/oder Kollektiv-] Wesen
43. Kein (unreines) Entertainment
1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern. 1.135. Du denkst nie gut genug von Dir!
1. Wenn du deine Ruhe von dir selbst willst, ist das ein guter Anfang.
und unersetzliche Kernidentität
19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden).
[Einzel-und/oder Kollektiv-] Wesen eine Identitätsspur.
macht [ in jedem Augenblick ]
unersetzliche Kernidentität ist für alle anderen
1. Wenn du deine Ruhe von dir selbst willst, ist das ein guter Anfang.
not cling - no search - pas s'accrocher - pas de recherche - No te aferres - hay búsqueda - Koshū shinai - īe, kensaku o - لا تتشبث - أي بحث - kein klammern - kein suchen - لا أفضلية - لا يكره - Shitei nashi - īe kirai - Ninguna preferencia - no hay disgustos - Aucune préférence - aucun n'aime pas - No preference - no dislikes - keine Vorlieben - keine Abneigungen - no hope - no fears - Aucun espoir - pas de craintes - sin esperanza - no hay temores - Nozomi no nai - mattaku osorenai - لا أمل - لا مخاوف - keine Hoffnungen - keine Befürchtungen - إلا أن نعرب عن الكائن الطبيعية دون أي وجهة - Nin'i no atesaki no nai yuiitsu no shizen kōfuku o hyōgen - expresar sólo el ser natural, sin ningún destino - exprimer que l'être naturel sans destination - express only the natural being without any destination - nur das natürliche Sein ohne jedes Ziel ausdrücken - also overcome the enlightenment - surmonter aussi le siècle des Lumières - también superar la iluminación - Mata, satori o kokufuku - أيضا التغلب على التنوير - auch die Erleuchtung überwinden - تحتل أي مساحة - Ni supēsu o sen'yū shite inai - ocupar ningún espacio - occuper plus d'espace - occupy no space - keinen Platz einnehmen - - -

In our trace the identity Viagra is more expensive than the prostitutes. Does not that say it all? Fathers Father - that we all loved good hearts, in this identity track undoubtedly on the guard station of the central mental hospital in the capital of the strange country Absurdistan, in Bizarria City, live, does not change the fact that we are the greatest! - The biggest fools of course! Suzuki & cozyP La Madre says: If YOU want it, everything is gone! Suzuki and cozyP Fathers and Father say THANK YOU for all of us! - Dans notre trace de l'identité Viagra est plus cher que les prostituées. N'est-ce pas dire tout cela? Pères Père - que nous avons tous adoré les bons cœurs, dans ce morceau d'identité sans aucun doute sur le poste de garde de l'hôpital psychiatrique central dans la capitale de l'étrange pays Absurdistan, dans Bizarria ville, vivre, ne change pas le fait que nous sommes le plus grand! - Les plus grands fous bien sûr! Suzuki et cozyP La Madre dit: Si vous le voulez, tout est parti! Suzuki et cozyP Pères et Père disent MERCI pour nous tous! - En nuestro rastro de la identidad Viagra es más caro que las prostitutas. ¿Eso no lo dicen todo? Padres Padre - que nos encantó a todos los buenos corazones, en esta pista identidad, sin duda, en el puesto de guardia del hospital mental en el centro de la capital del país extraño Absurdistan, en bizarría City, en vivo, no cambia el hecho de que somos el más grande! - Los mayores tontos, por supuesto! Suzuki y cozyP La Madre dice: Si usted lo quiere, todo se ha ido! Suzuki y cozyP Padres y Padre dicen GRACIAS por todos nosotros! - Watashitachi no torēsu ni aidentitibaiagura wa baishunpu yori mo kōkadearu. Sore ga subete o itte inai? Chichioya chichi wa - watashitachi wa mina, hen'na kuni no shuto Absurdistan no chūshin-teki seishin byōin no shueijo de, machigainaku kono aidentiti torakku ni, yoi kokoro o aishite iru koto, Bizarria ichi ni, sunde iru, wareware wa idaidearu to iu jijitsu wa kawarimasen! - Kōsu no saidai no orokamono! Suzuki& cozyP ra· madore wa iu: Anata ga sore o shitai baai wa, subete ga kieta! Suzuki cozyP chichi to chichi wa, watashitachi no subete o arigatōgozaimashita to iu! - في التتبع لدينا هوية الفياجرا هو أكثر تكلفة من العاهرات. لا أن يقول كل شيء؟ الآباء الأب - أن كلنا يحب قلوب جيدة، في هذا المسار الهوية بلا شك على محطة حارس مستشفى للأمراض العقلية المركزية في عاصمة بلد غريب Absurdistan، في Bizarria مدينة، ويعيش، لا يغير من حقيقة أننا أعظم! - أكبر الحمقى بالطبع! سوزوكي وcozyP لا مادري يقول: إذا كنت تريد ذلك، وذهب كل شيء! سوزوكي وcozyP الآباء والأب يقول شكرا لكم على كل واحد منا! - In unserer Identitätsspur ist das Viagra teurer als die Prostituierten. Sagt das nicht alles? Fathers Father - Dass wir alle, geliebte good hearts, in dieser Identitätsspur zweifellos auf der Wachstation des zentralen Irrenhauses in der Hauptstadt des merkwürdigen Landes Absurdistan, in Bizarria City, leben, ändert nichts daran, dass wir die Größten sind! - Die größten Narren natürlich! Suzuki & cozyP La Madre sagt: Wenn DU es willst, ist alles gegangen! Suzuki und cozyP und Fathers Father sagen DANKE für uns alle! ---

Du hast ein Problem, wenn Deine Fröhlichkeit begrenzt und abhängig von etwas anderem als sich selbst ist. Du hast ein noch größeres Problem, wenn du irgendwann 1.135. Du denkst nie gut genug von Dir! 1.135. Du denkst nie gut genug von Dir!
Erleuchtungsberatung 19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden).
1.135. Du denkst nie gut genug von Dir!
und/oder Kollektiv-] Wesen
1. Wenn du deine Ruhe von dir selbst willst, ist das ein guter Anfang.
[Einzel-und/oder Kollektiv-] Wesen eine Identitätsspur.
43. Kein (unreines) Entertainment
1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern.
19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden).
1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung Erbetenen gestern.
19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden).
19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden).
96. The Butterfly Nebula NGC 6302 ? die Variationen: Schmetterling, der aus dem Vergehens eines Sternes entsteht ? eine gewaltige galaktische Blähung, die sich farbenreich entlädt ? Schmetterlingsflügel oder Arschbacken? macht [ in jedem Augenblick ] 1. Wenn du deine Ruhe von dir selbst willst, ist das ein guter Anfang.
in jedem Augenblick ] neues, schöpferisches,
unersetzliche Kernidentität ist für alle anderen
99. Ich habe die Gänse nach Hause geschickt!
Jede einzigartige, unvergleichliche und in jedem Augenblick ] neues, schöpferisches,
macht [ in jedem Augenblick ]
in jedem Augenblick ] neues, schöpferisches,
Deine Begeisterung für das Leben 1. Wenn du deine Ruhe von dir selbst willst, ist das ein guter Anfang.
19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden).
in jedem Augenblick ] neues, schöpferisches, in jedem Augenblick ] neues, schöpferisches,
96. The Butterfly Nebula NGC 6302 ? die Variationen: Schmetterling, der aus dem Vergehens eines Sternes entsteht ? eine gewaltige galaktische Blähung, die sich farbenreich entlädt ? Schmetterlingsflügel oder Arschbacken?
in jedem Augenblick ] neues, schöpferisches,
und Weise und erweitert diese damit ins Unendliche.
[Einzel-und/oder Kollektiv-] 1.1. Die Sonne gibt magische Geschenke. Wenn Du nur ein bisschen erleuchtet, oder auch nur bereit bist, wird sie Dir einen von zwei Wünschen erfüllen. 1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung Erbetenen gestern.
1. Wenn du deine Ruhe von dir selbst willst, ist das ein guter Anfang.
einmalige, unverwechselbar-einzigartige, unvergleichliche
19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden).
96. The Butterfly Nebula NGC 6302 ? die Variationen: Schmetterling, der aus dem Vergehens eines Sternes entsteht ? eine gewaltige galaktische Blähung, die sich farbenreich entlädt ? Schmetterlingsflügel oder Arschbacken?
Jedes [Einzel-und/oder Kollektiv-] Wesen erschafft [
1. Sei ' wild entschlossen, dich zu amüsieren und genieße es jetzt schon, in der Vorschau, wie es noch viel-viel besser kommt!
Jeder Impuls, jeder Gedanke, jedes Wort und jede Tat ist notwendig, da ihr Fehlen die erhabene 1.1. Die Sonne gibt magische Geschenke. Wenn Du nur ein bisschen erleuchtet, oder auch nur bereit bist, wird sie Dir einen von zwei Wünschen erfüllen.
99. Ich habe die Gänse nach Hause geschickt!
99. Ich habe die Gänse nach Hause geschickt!
Cada núcleo identitario único, incomparable e insustituible (I TKG - JJ) es una identidad de seguimiento para todos los demás la naturaleza [individual y colectiva].
"Nothing" is less preferable than "no", and therefore. Suzuki & cozy «Rien» est moins préférable que "non", et donc. Suzuki et confortable "Nada" es menos preferible que "no", y por lo tanto. Suzuki y acogedor "`Nani ga' `ie'dearu tame, yori chisai koto ga konomashi nai. Suzuki& igokochi no yoi “????”?“?”,???????????? “Méiyou shé me” bi “fou”, yinci bù tài kequ. Língmù yu shushì “Nichts” ist weniger als “Nein”, und deshalb zu bevorzugen. Suzuki & cozy
Kirschgeschmack aus zweitem
Eine Klammer mehr
"Nothing" is less preferable than "no", and therefore. Suzuki & cozy «Rien» est moins préférable que "non", et donc. Suzuki et confortable "Nada" es menos preferible que "no", y por lo tanto. Suzuki y acogedor "`Nani ga' `ie'dearu tame, yori chisai koto ga konomashi nai. Suzuki& igokochi no yoi “????”?“?”,???????????? “Méiyou shé me” bi “fou”, yinci bù tài kequ. Língmù yu shushì “Nichts” ist weniger als “Nein”, und deshalb zu bevorzugen. Suzuki & cozy
19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden). Alles, was jemals gedacht, gefühlt und/oder ausgesprochen war/ist und sein wird,
1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern.
19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden).
Jedes [Einzel-und/oder Kollektiv-] Wesen erschafft [
einmalige, unverwechselbar-einzigartige, unvergleichliche
讓你享受任何東西,除了,你喜歡它!舒適與鈴木

Ràng nǐ xiǎngshòu rènhé dōngxī, chúle, nǐ xǐhuān tā! Shūshì yǔ língmù

1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern.
Dass jedes Wesen alles bekommt,
19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden).
Ngamunye esiyingqayizivele, ongenakuqhathaniswa futhi Irreplaceable core kamazisi (I TKG - JJ) is a identity mkhondo for zonke ezinye nature [ngamunye nanjengeqembu].
Kọọkan oto, kun ati ki o asepapọ mojuto idanimo (ni mo TKG - JJ) ni kan wa kakiri idanimo fun gbogbo awọn miiran [ti olukuluku ati ki o collective] iseda.
lovers alle möglichen Erfahrungen jedes
1.Mitteilsame Cornflakes raten: 108.Wer nicht in absoluter Vorfreude lebt, befindet sich im (tödlichen) Irrtum. alle möglichen Erfahrungen jedes
Kọọkan oto, kun ati ki o asepapọ mojuto idanimo (ni mo TKG - JJ) ni kan wa kakiri idanimo fun gbogbo awọn miiran [ti olukuluku ati ki o collective] iseda.
Zieh niemals mehr deinen Bauch ein!
You leading
1.Mitteilsame Cornflakes raten: 108.Wer nicht in absoluter Vorfreude lebt, befindet sich im (tödlichen) Irrtum.
Beim Scheißen Tomaten fressen, dass es spritzt,
mask 1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern.
Kọọkan [ti olukuluku ati ki o collective] iseda ṣẹda [ni gbogbo akoko] titun kan, Creative, loju, ati ki o ni oye oto aye nipasẹ rẹ aiji, nipa eyi ti animate ati awọn iwa ti gbogbo ina ti o (nigbagbogbo / lailai / yẹ) óę nipasẹ.
bewusstes, intelligentes und einzigartiges Leben
Du hast keinen (wirklichen/wahren) Anlass, deine sogenannten Feinde[anders zu behandeln als 1.1. Die Sonne gibt magische Geschenke. Wenn Du nur ein bisschen erleuchtet, oder auch nur bereit bist, wird sie Dir einen von zwei Wünschen erfüllen.
1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern. 1. Sei ' wild entschlossen, dich zu amüsieren und genieße es jetzt schon, in der Vorschau, wie es noch viel-viel besser kommt!
Յուրաքանչյուր [անհատական ​​եւ կոլեկտիվ] բնույթը ստիպում [ամեն պահ] բոլոր հնարավոր փորձի որեւէ [անհատական ​​կամ կոլեկտիվ] Բնություն իր բացառիկ, շատ սեփական, յուրահատուկ, եզակի է եւ տարածվում է նրանց, որպեսզի անվերջություն.

Yurak’anch’yur [ anhatakan ​​yev kolektiv ] bnuyt’y stipum [ amen pah ] bolor hnaravor p’vordzi voreve [ anhatakan ​​kam kolektiv ] Bnut’yun ir bats’arrik , shat sep’akan, yurahatuk , yezaki e yev taratsvum e nrants’, vorpeszi anverjut’yun.

Cada naturaleza [individual y colectivo] es una identidad central único, distintivo-único, incomparable e insustituible (I TKG - JJ) y una infinidad de pistas de identidad.
1.135. Du denkst nie gut genug von Dir!
19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden).
Alles wird da sein,
Mach‘ die Tür
1. Wenn du deine Ruhe von dir selbst willst, ist das ein guter Anfang. 1. Wenn du deine Ruhe von dir selbst willst, ist das ein guter Anfang.
1. Wenn du deine Ruhe von dir selbst willst, ist das ein guter Anfang.
96. The Butterfly Nebula NGC 6302 ? die Variationen: Schmetterling, der aus dem Vergehens eines Sternes entsteht ? eine gewaltige galaktische Blähung, die sich farbenreich entlädt ? Schmetterlingsflügel oder Arschbacken?
bewusstes, intelligentes und einzigartiges Leben
1.Mitteilsame Cornflakes raten: 108.Wer nicht in absoluter Vorfreude lebt, befindet sich im (tödlichen) Irrtum.
1.Mitteilsame Cornflakes raten: 108.Wer nicht in absoluter Vorfreude lebt, befindet sich im (tödlichen) Irrtum.
Lebe die gewünschte Veränderung, als sei sie bereits geschehen, und nachdem sie sich
Kila kipekee, incomparable na inayojumuisha msingi utambulisho (I TKG - JJ) ni kuwaeleza utambulisho kwa wengine wote [mtu binafsi na ya] asili.
1.135. Du denkst nie gut genug von Dir!
Gott meint es
und unersetzliche Kernidentität
1. Wenn du deine Ruhe von dir selbst willst, ist das ein guter Anfang.
讓你享受任何東西,除了,你喜歡它!舒適與鈴木

Ràng nǐ xiǎngshòu rènhé dōngxī, chúle, nǐ xǐhuān tā! Shūshì yǔ língmù

Staune! Erleuchtung ist auch hier
1.135. Du denkst nie gut genug von Dir!
Genieße die Vollkommenheit Deines
1. Sei ' wild entschlossen, dich zu amüsieren und genieße es jetzt schon, in der Vorschau, wie es noch viel-viel besser kommt! Amazing! 19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden).
Die Wirklichkeit explodiert
19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden).
Sprich Deine Worte , oder

96. The Butterfly Nebula NGC 6302 ? die Variationen: Schmetterling, der aus dem Vergehens eines Sternes entsteht ? eine gewaltige galaktische Blähung, die sich farbenreich entlädt ? Schmetterlingsflügel oder Arschbacken?
99. Ich habe die Gänse nach Hause geschickt!
[Einzel-und/oder Kollektiv-] Wesen eine Identitätsspur.
1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern. 1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern.
1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern.
19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden).
19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden).
Und eines noch. Ein persönliches, sozusagen xcozyP-Anliegenx: Wenn ihr die Mittel nicht habt, jemand essen zu geben und/oder euch nicht traut, es euch zu komisch vorkommt und so weiter und so fortx, dann macht bitte folgendes:
1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern.
1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern.
1. Wenn du deine Ruhe von dir selbst willst, ist das ein guter Anfang.
und Weise und erweitert diese damit ins Unendliche.
1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung Erbetenen gestern.
1.135. Du denkst nie gut genug von Dir!
Cada naturaleza [individual y colectivo] es una identidad central único, distintivo-único, incomparable e insustituible (I TKG - JJ) y una infinidad de pistas de identidad.
1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung Erbetenen gestern.
1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern.
كل [الفردية والجماعية] الطبيعة هو الهوية الأساسية فريدة، مميزة فريدة من نوعها، لا تضاهى والتي لا يمكن تعويضها (I TKG - JJ) وعدد لانهائي من مسارات الهوية.
1.135. Du denkst nie gut genug von Dir!
1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern.
Each [individual and collective] nature creates [in every moment] a new, creative, confident, intelligent and unique life through his consciousness, through which animate and forms of universal light that it (always / ever / permanent) flows through.
1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern.
Das Mindeste, was Du für Dich selbst zu tun hast, 1. Sei ' wild entschlossen, dich zu amüsieren und genieße es jetzt schon, in der Vorschau, wie es noch viel-viel besser kommt!
Jeder Moment ist kostbar und 19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden). Lebe in dem glücklich machendsten Universum, das Du Dir vorstellen kannst, - auch wenn Deine augenblickliche 1.135. Du denkst nie gut genug von Dir!
1.Mitteilsame Cornflakes raten: 108.Wer nicht in absoluter Vorfreude lebt, befindet sich im (tödlichen) Irrtum.
Du denkst nie
Each [individual and collective] nature creates [in every moment] a new, creative, confident, intelligent and unique life through his consciousness, through which animate and forms of universal light that it (always / ever / permanent) flows through.
1.135. Du denkst nie gut genug von Dir!
1.Mitteilsame Cornflakes raten: 108.Wer nicht in absoluter Vorfreude lebt, befindet sich im (tödlichen) Irrtum.
Jedes [Einzel-und/oder Kollektiv-] Wesen ist eine
Cada [individual e coletivo] a natureza é um núcleo de identidade única, distintiva, única, incomparável e insubstituível (I TKG - JJ) e um número infinito de faixas de identidade.
[Einzel-und/oder Kollektiv-]
1.1. Die Sonne gibt magische Geschenke. Wenn Du nur ein bisschen erleuchtet, oder auch nur bereit bist, wird sie Dir einen von zwei Wünschen erfüllen.
und Weise und erweitert diese damit ins Unendliche.
Jedes [Einzel-und/oder Kollektiv-] Wesen ist eine
und unersetzliche Kernidentität [Einzel-und/oder Kollektiv-] Wesen eine Identitätsspur.
19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden).
und unersetzliche Kernidentität
und unersetzliche Kernidentität
Jedes [Einzel-und/oder Kollektiv-] Wesen erschafft [
Jedes [Einzel
19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden).
1. Wenn du deine Ruhe von dir selbst willst, ist das ein guter Anfang.
bewusstes, intelligentes und einzigartiges Leben
1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern.
1. Sei ' wild entschlossen, dich zu amüsieren und genieße es jetzt schon, in der Vorschau, wie es noch viel-viel besser kommt!
bewusstes, intelligentes und einzigartiges Leben
Aus Gottes ehrlichstem Glückskeks: 1.135. Du denkst nie gut genug von Dir! das Beseelen und Formen
das Beseelen und Formen
1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern.
96. The Butterfly Nebula NGC 6302 ? die Variationen: Schmetterling, der aus dem Vergehens eines Sternes entsteht ? eine gewaltige galaktische Blähung, die sich farbenreich entlädt ? Schmetterlingsflügel oder Arschbacken? Gott lässt sich mit Freuden die Hände von Dir abhacken. Auch Gott ist Wahrnehmung und daher [Einzel-und/oder Kollektiv-]
43. Kein (unreines) Entertainment
1.135. Du denkst nie gut genug von Dir!
NEW UPDATE - GUTE NEUIGKEITEN - NEW UPDATE - GUTE NEUIGKEITEN
1.135. Du denkst nie gut genug von Dir!
Und eines noch. Ein persönliches, sozusagen xcozyP-Anliegenx: Wenn ihr die Mittel nicht habt, jemand essen zu geben und/oder euch nicht traut, es euch zu komisch vorkommt und so weiter und so fortx, dann macht bitte folgendes:
Es gibt keine Ausreden. Du kannst jederzeit jedem
Jede einzigartige, unvergleichliche und
Jede einzigartige, unvergleichliche und
43. Kein (unreines) Entertainment 1. Wenn du deine Ruhe von dir selbst willst, ist das ein guter Anfang.
Jede einzigartige, unvergleichliche und
Jede einzigartige, unvergleichliche und
1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern.
प्रत्येक [व्यक्तिगत और सामूहिक] प्रकृति चेतन और यह (हमेशा / कभी / स्थायी) के माध्यम से बहती है कि सार्वभौमिक प्रकाश के रूपों के माध्यम से जो उसकी चेतना, के माध्यम से एक नया, रचनात्मक, आत्मविश्वास, बुद्धिमान और अद्वितीय जीवन [हर पल में] बनाता है.

Pratyēka [vyaktigata aura sāmūhika] prakr̥ti cētana aura yaha (hamēśā/ kabhī/ sthāyī) kē mādhyama sē bahatī hai ki sārvabhaumika prakāśa kē rūpōṁ kē mādhyama sē jō usakī cētanā, kē mādhyama sē ēka nayā, racanātmaka, ātmaviśvāsa, bud'dhimāna aura advitīya jīvana [hara pala mēṁ] banātā hai.

Jede einzigartige, unvergleichliche und
[Einzel-und/oder Kollektiv-]
[Einzel-und/oder Kollektiv-]
Jede einzigartige, unvergleichliche und
1.135. Du denkst nie gut genug von Dir!
1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern.
1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung Erbetenen gestern.
Jede einzigartige, unvergleichliche und
Jedes [Einzel-und/oder Kollektiv-] Wesen erschafft [ [Einzel-und/oder Kollektiv-] Wesen eine Identitätsspur.
Kila [mtu binafsi na ya] asili hufanya [katika kila wakati] wote uzoefu uwezekano wa yoyote [binafsi au ya pamoja] asili katika ya kipekee-sana mwenyewe, kipekee-kipekee njia yake na hadi yao ili ad infinitum.

not cling - no search - pas s'accrocher - pas de recherche - No te aferres - hay búsqueda - Koshū shinai - īe, kensaku o - لا تتشبث - أي بحث - kein klammern - kein suchen - لا أفضلية - لا يكره - Shitei nashi - īe kirai - Ninguna preferencia - no hay disgustos - Aucune préférence - aucun n'aime pas - No preference - no dislikes - keine Vorlieben - keine Abneigungen - no hope - no fears - Aucun espoir - pas de craintes - sin esperanza - no hay temores - Nozomi no nai - mattaku osorenai - لا أمل - لا مخاوف - keine Hoffnungen - keine Befürchtungen - إلا أن نعرب عن الكائن الطبيعية دون أي وجهة - Nin'i no atesaki no nai yuiitsu no shizen kōfuku o hyōgen - expresar sólo el ser natural, sin ningún destino - exprimer que l'être naturel sans destination - express only the natural being without any destination - nur das natürliche Sein ohne jedes Ziel ausdrücken - also overcome the enlightenment - surmonter aussi le siècle des Lumières - también superar la iluminación - Mata, satori o kokufuku - أيضا التغلب على التنوير - auch die Erleuchtung überwinden - تحتل أي مساحة - Ni supēsu o sen'yū shite inai - ocupar ningún espacio - occuper plus d'espace - occupy no space - keinen Platz einnehmen - - -

In our trace the identity Viagra is more expensive than the prostitutes. Does not that say it all? Fathers Father - that we all loved good hearts, in this identity track undoubtedly on the guard station of the central mental hospital in the capital of the strange country Absurdistan, in Bizarria City, live, does not change the fact that we are the greatest! - The biggest fools of course! Suzuki & cozyP La Madre says: If YOU want it, everything is gone! Suzuki and cozyP Fathers and Father say THANK YOU for all of us! - Dans notre trace de l'identité Viagra est plus cher que les prostituées. N'est-ce pas dire tout cela? Pères Père - que nous avons tous adoré les bons cœurs, dans ce morceau d'identité sans aucun doute sur le poste de garde de l'hôpital psychiatrique central dans la capitale de l'étrange pays Absurdistan, dans Bizarria ville, vivre, ne change pas le fait que nous sommes le plus grand! - Les plus grands fous bien sûr! Suzuki et cozyP La Madre dit: Si vous le voulez, tout est parti! Suzuki et cozyP Pères et Père disent MERCI pour nous tous! - En nuestro rastro de la identidad Viagra es más caro que las prostitutas. ¿Eso no lo dicen todo? Padres Padre - que nos encantó a todos los buenos corazones, en esta pista identidad, sin duda, en el puesto de guardia del hospital mental en el centro de la capital del país extraño Absurdistan, en bizarría City, en vivo, no cambia el hecho de que somos el más grande! - Los mayores tontos, por supuesto! Suzuki y cozyP La Madre dice: Si usted lo quiere, todo se ha ido! Suzuki y cozyP Padres y Padre dicen GRACIAS por todos nosotros! - Watashitachi no torēsu ni aidentitibaiagura wa baishunpu yori mo kōkadearu. Sore ga subete o itte inai? Chichioya chichi wa - watashitachi wa mina, hen'na kuni no shuto Absurdistan no chūshin-teki seishin byōin no shueijo de, machigainaku kono aidentiti torakku ni, yoi kokoro o aishite iru koto, Bizarria ichi ni, sunde iru, wareware wa idaidearu to iu jijitsu wa kawarimasen! - Kōsu no saidai no orokamono! Suzuki& cozyP ra· madore wa iu: Anata ga sore o shitai baai wa, subete ga kieta! Suzuki cozyP chichi to chichi wa, watashitachi no subete o arigatōgozaimashita to iu! - في التتبع لدينا هوية الفياجرا هو أكثر تكلفة من العاهرات. لا أن يقول كل شيء؟ الآباء الأب - أن كلنا يحب قلوب جيدة، في هذا المسار الهوية بلا شك على محطة حارس مستشفى للأمراض العقلية المركزية في عاصمة بلد غريب Absurdistan، في Bizarria مدينة، ويعيش، لا يغير من حقيقة أننا أعظم! - أكبر الحمقى بالطبع! سوزوكي وcozyP لا مادري يقول: إذا كنت تريد ذلك، وذهب كل شيء! سوزوكي وcozyP الآباء والأب يقول شكرا لكم على كل واحد منا! - In unserer Identitätsspur ist das Viagra teurer als die Prostituierten. Sagt das nicht alles? Fathers Father - Dass wir alle, geliebte good hearts, in dieser Identitätsspur zweifellos auf der Wachstation des zentralen Irrenhauses in der Hauptstadt des merkwürdigen Landes Absurdistan, in Bizarria City, leben, ändert nichts daran, dass wir die Größten sind! - Die größten Narren natürlich! Suzuki & cozyP La Madre sagt: Wenn DU es willst, ist alles gegangen! Suzuki und cozyP und Fathers Father sagen DANKE für uns alle! ---

1.135. Du denkst nie gut genug von Dir!
1. Wenn du deine Ruhe von dir selbst willst, ist das ein guter Anfang. und/oder Kollektiv-] Wesen
und unersetzliche Kernidentität
Kila [mtu binafsi na ya] asili hufanya [katika kila wakati] wote uzoefu uwezekano wa yoyote [binafsi au ya pamoja] asili katika ya kipekee-sana mwenyewe, kipekee-kipekee njia yake na hadi yao ili ad infinitum.

1. Wenn du deine Ruhe von dir selbst willst, ist das ein guter Anfang.
Jedes [Einzel-und/oder Kollektiv-] Wesen erschafft [
96. The Butterfly Nebula NGC 6302 ? die Variationen: Schmetterling, der aus dem Vergehens eines Sternes entsteht ? eine gewaltige galaktische Blähung, die sich farbenreich entlädt ? Schmetterlingsflügel oder Arschbacken?
Kọọkan oto, kun ati ki o asepapọ mojuto idanimo (ni mo TKG - JJ) ni kan wa kakiri idanimo fun gbogbo awọn miiran [ti olukuluku ati ki o collective] iseda.
Ein fickender Kleiderbügel ist einfach 1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern. und/oder Kollektiv-] Wesen
1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern. 1. Wenn du deine Ruhe von dir selbst willst, ist das ein guter Anfang.
Das Leben ist die ununterbrochene Abfolge perfekt choreografierter Wrestling-Shows, bei denen wir 1. Wenn du deine Ruhe von dir selbst willst, ist das ein guter Anfang. 96. The Butterfly Nebula NGC 6302 ? die Variationen: Schmetterling, der aus dem Vergehens eines Sternes entsteht ? eine gewaltige galaktische Blähung, die sich farbenreich entlädt ? Schmetterlingsflügel oder Arschbacken?
19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden). 96. The Butterfly Nebula NGC 6302 ? die Variationen: Schmetterling, der aus dem Vergehens eines Sternes entsteht ? eine gewaltige galaktische Blähung, die sich farbenreich entlädt ? Schmetterlingsflügel oder Arschbacken? 1.Mitteilsame Cornflakes raten: 108.Wer nicht in absoluter Vorfreude lebt, befindet sich im (tödlichen) Irrtum.
und/oder Kollektiv-] Wesen
und unersetzliche Kernidentität
Kọọkan oto, kun ati ki o asepapọ mojuto idanimo (ni mo TKG - JJ) ni kan wa kakiri idanimo fun gbogbo awọn miiran [ti olukuluku ati ki o collective] iseda.
und unersetzliche Kernidentität
und Weise und erweitert diese damit ins Unendliche.
19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden). und/oder Kollektiv-] Wesen
bewusstes, intelligentes und einzigartiges Leben
bewusstes, intelligentes und einzigartiges Leben
1.135. Du denkst nie gut genug von Dir!
1.135. Du denkst nie gut genug von Dir!
19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden).
und unersetzliche Kernidentität
1. Sei ' wild entschlossen, dich zu amüsieren und genieße es jetzt schon, in der Vorschau, wie es noch viel-viel besser kommt! 1.1. Die Sonne gibt magische Geschenke. Wenn Du nur ein bisschen erleuchtet, oder auch nur bereit bist, wird sie Dir einen von zwei Wünschen erfüllen.
und Weise und erweitert diese damit ins Unendliche.
1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern. 1. Wenn du deine Ruhe von dir selbst willst, ist das ein guter Anfang.
1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern.
no past - no future - keine Vergangenheit - keine Zukunft - pas de passé - pas d'avenir - 過去ません -いいえ、将来の - Kakomasen - īe, shōrai no - لا الماضي - لا مستقبل - sin pasado - no hay futuro und unersetzliche Kernidentität
96. The Butterfly Nebula NGC 6302 ? die Variationen: Schmetterling, der aus dem Vergehens eines Sternes entsteht ? eine gewaltige galaktische Blähung, die sich farbenreich entlädt ? Schmetterlingsflügel oder Arschbacken? 1.135. Du denkst nie gut genug von Dir! 1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung Erbetenen gestern.
1.1. Die Sonne gibt magische Geschenke. Wenn Du nur ein bisschen erleuchtet, oder auch nur bereit bist, wird sie Dir einen von zwei Wünschen erfüllen. 1.1. Die Sonne gibt magische Geschenke. Wenn Du nur ein bisschen erleuchtet, oder auch nur bereit bist, wird sie Dir einen von zwei Wünschen erfüllen.
1.Mitteilsame Cornflakes raten: 108.Wer nicht in absoluter Vorfreude lebt, befindet sich im (tödlichen) Irrtum. 1. Sei ' wild entschlossen, dich zu amüsieren und genieße es jetzt schon, in der Vorschau, wie es noch viel-viel besser kommt! 1.Mitteilsame Cornflakes raten: 108.Wer nicht in absoluter Vorfreude lebt, befindet sich im (tödlichen) Irrtum. 1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern.
1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung Erbetenen gestern.
Each [individual and collective] nature makes [in every moment] all possible experiences of any [individual or collective] nature in his uniquely-very own, unique-unique way and extends them so ad infinitum.
bewusstes, intelligentes und einzigartiges Leben
1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern. Schokolade schmeckt
19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden).
1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern. 96. The Butterfly Nebula NGC 6302 ? die Variationen: Schmetterling, der aus dem Vergehens eines Sternes entsteht ? eine gewaltige galaktische Blähung, die sich farbenreich entlädt ? Schmetterlingsflügel oder Arschbacken?
Es gibt nichts
1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung Erbetenen gestern.
und Weise und erweitert diese damit ins Unendliche. [Einzel-und/oder Kollektiv-] Wesen eine Identitätsspur.
1.135. Du denkst nie gut genug von Dir! 1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung Erbetenen gestern.
1. Wenn du deine Ruhe von dir selbst willst, ist das ein guter Anfang.
99. Ich habe die Gänse nach Hause geschickt! [Einzel-und/oder Kollektiv-]
1.Mitteilsame Cornflakes raten: 108.Wer nicht in absoluter Vorfreude lebt, befindet sich im (tödlichen) Irrtum. 43. Kein (unreines) Entertainment 1.135. Du denkst nie gut genug von Dir! 99. Ich habe die Gänse nach Hause geschickt!
1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung Erbetenen gestern. 1. Sei ' wild entschlossen, dich zu amüsieren und genieße es jetzt schon, in der Vorschau, wie es noch viel-viel besser kommt!
1.1. Die Sonne gibt magische Geschenke. Wenn Du nur ein bisschen erleuchtet, oder auch nur bereit bist, wird sie Dir einen von zwei Wünschen erfüllen. 1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern. 1. Wenn du deine Ruhe von dir selbst willst, ist das ein guter Anfang.
1. Sei ' wild entschlossen, dich zu amüsieren und genieße es jetzt schon, in der Vorschau, wie es noch viel-viel besser kommt! 1. Alles Wesentliche geschieht so schnell, dass weder Hand noch Auge folgen können. Erwarte daher die Erhörung des Erbetenen gestern. 1. Wenn du deine Ruhe von dir selbst willst, ist das ein guter Anfang. 1.135. Du denkst nie gut genug von Dir!
1.135. Du denkst nie gut genug von Dir! 1. Wenn du deine Ruhe von dir selbst willst, ist das ein guter Anfang. 19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden). unverwechselbar-einzigartige Art
19. Bete! Gott spricht gerne mit sich selbst ((er)hört sich gerne selbst reden).
Jedes [Einzel